07.06.2022

UHLÍKOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: JAKÉ JSOU KONKRÉTNÍ MOŽNOSTI CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT V POZADÍ TOHOTO KONCEPTU?

Uhlíkové zemědělství je v těchto dnech v Bruselu novým módním slovem, ale o čem vlastně mluvíme? Stručně řečeno, většina lidí, kteří se připojují k rozruchu kolem uhlíkového zemědělství, mluví o řadě věcí, zejména pak o zemědělských postupech zaměřených na zachycování atmosférického uhlíku v půdě a v kořenech, dřevě a listech plodin. Všechny rostliny přispívají k sekvestraci uhlíku tím, že přijímají CO2 ze vzduchu a zajišťují růst kořenů, výhonků a listů.

Uhlíkové zemědělství by se však nemělo omezovat pouze na sekvestraci uhlíku. V současné době se v zemědělských podnicích používá mnoho postupů, které by mohly být zváženy z hlediska jejich přínosu k zamezení emisí. Například předcházení ztrátě již uloženého uhlíku a snahy o snižování emisí, které přispívají k omezení emisí vznikajících při práci na farmách. Z tohoto důvodu by uhlíkové zemědělství chápané v komplexním přístupu mohlo představovat příležitost ke zmírnění změny klimatu.

ZDE JE PAK VLOŽENO VIDEO:

Podle nejnovější veřejné studie, kterou si nechal vypracovat Evropský parlament v roce 2021, se dodatečný potenciál EU pro zmírnění dopadů uhlíkového zemědělství pohybuje v rozmezí 101-444 Mt CO2-e ročně, což odpovídá přibližně 3-12 % celkových ročních emisí skleníkových plynů v EU. Z toho vyplývá, že uhlíkové zemědělství by mohlo kompenzovat 26 % ročních emisí ze zemědělství EU i na spodní hranici svého odhadovaného potenciálu.

Tyto údaje zůstávají v této fázi pouze obecnými odhady. Budou do značné míry záviset na typu mechanismů a systémů zavedených veřejnými a soukromými subjekty a na popularitě a úspěšnosti těchto systémů mezi zemědělskou komunitou. Evropská komise očekává, že uhlíkové zemědělství přispěje do roku 2030 k ukládání 42 milionů tun CO2, čímž se zemědělství stane klíčovým strategickým odvětvím pro dosažení její strategie “Fit for 55″.

Postupy mohou zvýšit míru pohlcování uhlíku do půdy a rostlinného materiálu, čímž dojde k čistému úbytku uhlíku z atmosféry. Jaké konkrétní možnosti a provozní mechanismy se však mohou skrývat za tímto konceptem pro chov hospodářských zvířat a jeho roli v boji proti změně klimatu? Zemědělství a zejména chov hospodářských zvířat může být klíčovým příspěvkem k dosažení cíle klimatické neutrality. Živočišná výroba může přirozeně snižovat emise uhlíku zachycováním CO2 tam, kde emise pocházejí z atmosféry, jak by to dokázalo jen několik dalších odvětví. Například níže uvedený graf ukazuje vyhodnocení provedené v rámci projektu Life Beef Carbon Project nazákladě analýzy tisíce chovatelů hovězího masa v EU, kteří byli v projektu uvažováni.


Zejména pasoucí se hospodářská zvířata mohou přispět k ukládání většího množství uhlíku do půdy, než jsou jejich emise metanu. Skutečně, pasení dobytka zvyšuje množství uhlíku uloženého v travnatých půdách. tím, že podporuje rostliny, aby vytvářely více kořenů a absorbovaly více CO2. Z tohoto důvodu je prioritou podporovat zavádění postupů šetrných ke klimatu v odvětví zemědělství, lesnictví a chovu hospodářských zvířat, aby bylo možné přijmout opatření v oblasti klimatu a přispět k evropské Zelené dohodě.

Účinné postupy hospodaření s uhlíkem zahrnují zvyšování a ochranu propadů uhlíku, jako je pastva zemědělských pozemků a otevřených travnatých ploch. Udržování správných postupů hospodaření na pastvinách může zlepšit zachycování uhlíku v půdě pastvin. Například luštěniny jsou v projektu Life Beef Carbon Project označeny za nejkonkrétnější a nákladově nejefektivnější možnost.

Správné strategie hospodaření mohou také zvýšit počet kořenových systémů, aby se na travních porostech účinněji ukládal uhlík. Dobrou praxí je také podporovat zalesňování a obnovu lesů, respektovat biologickou rozmanitost a podporovat přizpůsobení lesů změně klimatu.

Výsadba živých plotů a stromů, které pomáhají zachycovat uhlík, a zlepšení hospodaření s půdou a chovem hospodářských zvířat, které zvyšuje zachycování uhlíku v půdě, může výrazně snížit celkovou uhlíkovou stopu. Hospodaření s hospodářskými zvířaty nabízí několik možností, jak zvýšit sekvestraci uhlíku. Například evropské odvětví živočišné výroby zlepšuje zachycování uhlíku z produkce metanu dobytkem nebo v půdě polí určených pro pěstování plodin nebo zootechnické využití. Střídání plodin a pastvy, kdy se dobytek pravidelně přesouvá na čerstvé pastviny, zabraňuje nadměrnému spásání a tráva a plodiny mají možnost obnovit zásoby uhlíku a živin v půdě. Půda tak může obnovit svou úrodnost a tráva a plodiny mohou opět růst bez dodatečného hnojení.

Vzhledem k tomu, že k emisím přispívá enterická fermentace, je možné snížit emise také prostřednictvím změn v krmení zvířat, a to zlepšením účinnosti krmiva nebo zvýšením jeho účinnosti. přidáním specifické krmné složky. Krmné přísady a doplňky snižující obsah metanu inhibují bachorové metanogeny a zmírňují emise metanu zestřev. Mohou to být přírodní doplňky a sloučeniny, jako jsou třísloviny a mořské řasy, nebo tuky a oleje. Zkrmování jednoho druhu mořských řas jako 3 % krmiva vedlo ke snížení emisí metanu u skotu až o 80 %. Největší potenciál pro praktické využití v zemědělských systémech vykazují tuky a oleje, u nichž bylo prokázáno snížení emisí metanu o 15-20 %.

Snížení emisí skleníkových plynů lze dosáhnout také prostřednictvím genetiky zvířat: genetické zlepšování je klíčovým nástrojem pro zlepšení efektivity zvířat a odolnosti vůči nemocem. To vede ke snížení celkového počtu zvířat potřebných k dosažení dané úrovně produkce. Čím produktivnější stádo tedy máte, tím méně emisí vyprodukujete.

Ke snížení koncentrace uhlíku v životním prostředí mohou přispět i různé technologie zachycování uhlíku. Například recyklace anaerobní digescí je ideální pro snížení uhlíkové stopy hospodářských zvířat díky výrobě přírodního paliva a kompostu. Využití kejdy k anaerobní digesci nebo rozmetání hnoje může snížit uhlíkovou stopu. Bioplyn vyrobený z kejdy lze použít jako biopalivo pro systémy vytápění a výroby energie, a nahradit tak znečišťující fosilní paliva. Tímto způsobem je možné současně snížit emise uhlíku v dopravě. Podobně lze tuhý digestát využít jako přírodní hnojivo, které je prospěšné pro půdu a cenné pro ekologické zemědělství.

Tyto inovativní postupy ukazují, že chov hospodářských zvířat může vytvořit mnoho příležitostí a konkrétních provozních mechanismů k výraznému snížení emisí skleníkových plynů.

Zemědělci v současné době investují, ale náklady nejsou vždy pokryty nebo odměněny trhem. Je zapotřebí větší soudržnost a také politická podpora, která by zemědělce povzbuzovala a pomáhala jim zavádět všechny tyto postupy, aby společně bojovali proti změně klimatu.

[1] https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/4ce01662146c72f5de3ed9130c30c5dd.pdf