08.09.2023

PROJEKT SEBASTIEN PRO EFEKTIVNĚJŠÍ A UDRŽITELNĚJŠÍ CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Vzhledem k rostoucímu důrazu na emise skleníkových plynů v odvětví živočišné výroby v souvislosti se zmírňováním změny klimatu byl vytvořen projekt SEBASTIEN, spolufinancovaný Nástrojem pro propojení Evropy Evropské unie, jehož cílem je poskytnout systém na podporu rozhodování (DSS) pro účinnější a udržitelnější chov hospodářských zvířat.

Jak lze vyrozumět z významu názvu SEBASTIEN” (Smarter LivEstock Breeding through Advanced Services Tailoring Innovative and multi-sourcecE data to users’ Needs), hlavním cílem projektu je dosáhnout ekonomicky a environmentálně udržitelného řízení odvětví živočišné výroby. Projekt se zaměřuje zejména na chov skotu, ovcí a koz a následně jej vyhodnocuje prostřednictvím tohoto nového a technologicky inovativního digitálního systému.

DSS se bude týkat zejména extenzivních a intenzivních systémů chovu skotu, ovcí a koz, aby vyhověl potřebám a prioritám různých subjektů v odvětví, jako jsou zemědělci, hospodářské subjekty, výzkumní pracovníci, vlády, subjekty působící na trhu, podnikatelé a malé a střední podniky.

Prostřednictvím environmentálních, odvětvových a dalších geoprostorových datových souborů bude systém DSS schopen předvídat nepříjemné podmínky pro zvířata a upozornit odpovědné strany, aby jednaly dříve, než tyto nové podmínky nastanou a budou mít nepříznivý dopad na celkové chování hospodářských zvířat, jejich produktivitu, reprodukci, úmrtnost a dostupnost krmiva.

Technologie vyvinuté v prostředí internetu věcí a protokoly strojového učení (ML) a umělé inteligence (AI) budou použity ke shromažďování a správě komplexních zdrojů dat, jako jsou údaje o klimatu, zdraví zvířat a jejich dobrých životních podmínkách. Všechna data budou implementována do predikčních modelů a nástrojů, které zaručí odolnost systémů chovu hospodářských zvířat. Záměrem je identifikovat biologické základy odolnosti vůči tepelnému stresu použitím přístupů systémové biologie a umělé inteligence k vývoji predikčních modelů pro welfare zvířat a genomickou selekci.

Historické a budoucí simulace klimatu v nebývalých prostorových detailech budou zkombinovány do ukazatelů environmentálního komfortu a podmínek pohody. Satelitní snímky budou integrovány pro vícerozměrné analýzy dostupnosti krmiv. Data budou integrována do uživatelsky přizpůsobených informacíprostřednictvím různých technik, od empirických a statistických ukazatelů až po algoritmystrojového učení. Vytvořené informace budou přístupné a využitelné prostřednictvím přizpůsobených nástrojů a služeb.

Datový portál SEBASTIEN je navržen tak, aby umožňoval interoperabilitu, sdílení a opakované použití dat díky harmonizaci obsažených údajů. Portál je plně propojen s datovým portálem HIGHLANDER, což je evropský projekt týkající se údajů o počasí a klimatu.

Kromě toho bude SEBASTIAN poskytovat webový portál pro využívání otevřených dat a služeb, který bude jednotným přístupovým bodem k datům, službám a informačnímu obsahu. Webový portál bude poskytovat čtyři hlavní služby:

  • Zvládání stresových faktorů prostředí u plemen na podporu chovu hospodářských zvířat směrem k přizpůsobení plemene podmínkám prostředí a potřebám produkce u italských holštýnských a rendenských plemen, ovcí a koz v Itálii;
  • Řízení rizik intenzivního zemědělství v extrémních klimatických podmínkách s cílem upozornit na blížící se nebo předpokládané nebezpečné okolnosti pro skot v celé Itálii, a zejména pro italský holštýnský skot specializovaný na produkci mléka;
  • Extenzivní hospodaření a dostupnost krmiva na základě ukazatelů a indexů o fenologické fázi a ozelenění přirozeně porostlých nebo obhospodařovaných ploch používaných ke krmení hospodářských zvířat, pokud se provádí venku. Tedy pro ovce, kozy a rendeny, přizpůsobené dvojím účelům pro podmínky alpských údolí na Sardinii a alpských údolí v severní Itálii.
  • Chov hospodářských zvířat v riziku kombinovaných abiotických a biotických faktorů s cílem poskytnout aktualizované mapy rizik šíření parazitů a chorob ovcí a koz na Sardinii a v Toskánsku.

Platforma uvolněných služeb přispěje k tomu, aby se odvětví živočišné výroby stalo ekologicky a socioekonomicky udržitelnějším a hodnotnějším a aby byly vyváženy potřeby a priority různých zúčastněných stran.

Pomůže při přizpůsobování četných zemědělských systémů novým klimatickým režimům, proměnlivosti a extrémním jevům. Projekt SEBASTIEN podpoří v budoucnu stále odolnější, udržitelnější a inteligentnější chov hospodářských zvířat.