09.09.2019

EXISTUJE RIZIKO VÝSKYTU REZIDUÍ LÉKŮ NEBO ANTIBIOTIK V POTRAVINÁCH, KTERÉ JÍME?

Ochrana spotřebitele

Podle zákona nesmí potraviny, jako je maso, mléko nebo vejce, získané ze zvířat ošetřených veterinárními léčivy nebo vystavených biocidním přípravkům používaným v zemědělství, obsahovat žádná rezidua, která by mohla představovat nebezpečí pro zdraví spotřebitele. Pravidla EU stanoví normy pro “ochranné lhůty”. Jedná se o minimální dobu, která musí uplynout mezi ošetřením zvířete a okamžikem, kdy se zvíře nebo jeho produkty mohou dostat do potravinového řetězce. Tyto lhůty jsou stanoveny pro každý veterinární léčivý přípravek, aby se zajistilo, že pokud při ošetření zvířat vzniknou rezidua, budou v množstvích nižších než jsou  vědecky stanovené limity (maximální limit reziduí). Množství veterinárního léčivého přípravku přítomného v ošetřených zvířatech a jejich produktech, jako je mléko nebo vejce, se časem snižuje, protože se metabolizuje a vylučuje z těla zvířete. Testy ke stanovení rychlosti poklesu těchto hladin jsou součástí testování bezpečnosti potravin, které musí předložit společnosti žádající o povolení prodeje nového veterinárního léčivého přípravku pro použití u zvířat určených k produkci potravin.

Tím je zajištěno, že se v potravinách nevyskytují žádná nebezpečná rezidua. Skutečné maximální limity reziduí jsou z preventivních důvodů často tisíckrát nižší než množství, při kterém by stopy léčivého přípravku mohly mít jakýkoli dopad na zdraví spotřebitele.

Tyto limity jsou přísně sledovány vnitrostátními orgány, aby se prostřednictvím programů dozoru nad rezidui zajistila bezpečnost všech potravin pocházejících ze živočišných produktů.

Nařízení EU o reziduích

Všechna léčiva pro zvířata jsou přísně regulována, což znamená, že je zajištěna jejich kvalita, bezpečnost – pro zvířata i lidi a životní prostředí – a účinnost. Kromě toho existuje řada bezpečnostních faktorů, které chrání spotřebitele. Pokud byla zvířata léčena léčivými přípravky, regulační orgány, jako je Evropská agentura pro léčivé přípravky a CODEX (standardizační orgán podporovaný FAO a WHO), stanovují přísné limity pro zbytková množství povolená pro vstup do potravinového řetězce. Všechny veterinární léčivé přípravky včetně antibiotik používaných u hospodářských zvířat mají maximální limity reziduí (MLR) stanovené nařízením 470/2009 a uvedené v nařízení 37/2010. Posouzení bezpečnosti reziduí provádí Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) při EMA. Stanovení maximálních limitů reziduí zahrnuje několik kroků. V každé fázi regulační orgány započítávají bezpečnostní faktor, jehož cílem je minimalizovat případné riziko pro osoby konzumující potraviny z ošetřených zvířat.

Z poslední zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (2017) o výsledcích monitorování reziduí veterinárních léčivých přípravků vyplývá, že v případě celkových reziduí bylo 99,69 % poskytnutých vzorků vyhovujících. A v případě antibakteriálních látek, které zahrnují antibiotika, bylo 99,83 % vyhovujících. Vzorky jsou analyzovány podle zvláštních pravidel EU: Směrnice Rady 96/23/ES o opatřeních pro sledování některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech.

Odkazy: – https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:152:0011:0022:en:PDF
 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0037
 – https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1358
 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31996L0023