09.09.2019

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA V EVROPĚ JE STÁLE INTENZIVNĚJŠÍ! - CO TO ZNAMENÁ?

Co tedy znamená “intenzivní” v zemědělství?

“Intenzivní zemědělství” je termín používaný ve veřejných debatách o některých zemědělských postupech. Často se jím označují farmy s velkým počtem zvířat a postupy, které maximalizují produkci a zároveň minimalizují výrobní náklady. Často se také uvádí, že je zodpovědné za většinu dopadů živočišné výroby na životní prostředí a za ztrátu biologické rozmanitosti. Pokud však vezmeme v úvahu vědeckou debatu, není pojem intenzifikace tak jednoznačný1. Než se tedy pustíme do rozhovorů o intenzifikaci živočišné výroby, je důležité pochopit, co intenzifikace vlastně znamená.

Ta může zahrnovat celou řadu věcí: od intenzivního využívání půdy, intenzivního používání chemických vstupů nebo zemědělských strojů, intenzivního využívání pracovních sil, intenzivního využívání technologií, využívání krmiv a vodních zdrojů, atd. Seznam by mohl pokračovat…

Tyto rozličné faktory mají různý dopad na životní prostředí, biologickou rozmanitost a sociální rámec. V tomto směru jsou hydroponické systémy nebo městské zemědělství, které jsou v obecných médiích vnímány jako pozitivní, pokročilými příklady intenzivních zemědělských systémů. Na opačném konci stojí tradiční zemědělské systémy, které rovněž pracují s pojmy jako “udržitelná nebo ekologická intenzifikace” s vysokou ekologickou intenzitou, jejichž cílem je efektivní využití přírodních procesů a ekosystémových služeb.

Přednosti a problémy různých zemědělských postupů, včetně postupů klasifikovaných jako intenzivní, jsou ve skutečnosti velmi složité a v případě Evropy rozmanitější.

“Intenzifikace chovu” není systematickým trendem v živočišné výrobě v Evropě.

Pokud vezmeme v úvahu základní pojmy, které lze označit jako “intenzifikace”, tj. zvýšení intenzity vstupů do zemědělských podniků (včetně používání hnojiv, pesticidů a nakupovaných krmiv), je možné pozorovat jasný trend intenzifikace chovu hospodářských zvířat v Evropě?

Podívejme se na statistiky… Eurostat2, evropská veřejná agentura pro statistiku, vypracovala metodiku.3 která by mohla poskytnout první odpovědi na tuto otázku. Intenzita vstupů do zemědělských podniků byla použita jako ukazatel intenzifikace zemědělství a byla definována jako úroveň vstupů používaných zemědělským podnikem na jednotku výrobního faktoru (obecně půdy). V letech 2004-20134 si podíl zemědělské plochy obhospodařované zemědělskými podniky s vysokou intenzitou5 v EU-28 udržel stabilní trend, s výjimkou smíšených chovů hospodářských zvířat (pastevní a žírné chovy), které se zvýšily o 8 %.

Pro EU-28 podíl zemědělské plochy obhospodařované zemědělskými podniky se střední intenzitou hospodaření6 pro granivory klesl o 4 %, zatímco podíl smíšených chovů se pohyboval kolem hranice 25 %. U pastevních chovů došlo k trvalému poklesu o 5 %. 

V EU-28 se podíl zemědělské plochy obhospodařované zemědělskými podniky s nízkou intenzitou zvýšil v případě podniků s chovem granivorů a snížil se o 3-4 % v případě smíšených chovů hospodářských zvířat. Podíl pastevních podniků se zvýšil, což ukazuje na tendenci k extenzifikaci.