07.06.2023

FAO: HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA JSOU DŮLEŽITÁ PRO ZDRAVOU VÝŽIVU A UDRŽITELNÉ POTRAVINOVÉ SYSTÉMY

Hospodářská zvířata jsou důležitá pro zajištění zdravé výživy a udržitelných potravinových systémů. To je klíčové tvrzení, které vyplynulo z nové zprávy Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a které potvrzuje klíčovou roli hospodářských zvířat a zároveň významně přispívá k celosvětovému pochopení přínosů produkce a spotřeby masa.

Zpráva “Příspěvek potravin ze suchozemských živočichů ke zdravé výživě pro zlepšení výživy a zdravotního stavu” uvádí, že v rámci vhodných stravovacích návyků mohou maso a další potraviny ze suchozemských zvířat zásadně přispět k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN v oblasti výživy. To zahrnuje i příspěvek k eliminaci zaostávání v růstu a podvýživy u dětí, zlepšení porodní hmotnosti, snížení anémie u žen v reprodukčním věku a snížení obezity a nepřenosných nemocí u dospělých.

Tato zpráva je první z řady zpráv, které byly vypracovány na základě pověření Výboru pro zemědělství FAO COAG, který v roce 2020 nařídil, aby FAO vypracovala komplexní, vědecky a důkazně podložené globální hodnocení přínosu hospodářských zvířat potravinovému zabezpečení, udržitelným zemědělsko-potravinářským systémům a zdravé výživě, přičemž by měla být zohledněna environmentální, ekonomická a sociální udržitelnost.

Hodnocení se skládá ze čtyř dílčích dokumentů. První dokument poskytuje ucelenou analýzu přínosu potravin ze suchozemských živočišných zdrojů ke zdravé výživě pro zlepšení výživy a zdravotních dopadů na život spotřebitelů.

Na základě údajů a důkazů z více než 500 vědeckých prací a 250 politických dokumentů zpráva došla k názoru, že živočišné bílkoviny jsou nenahraditelné a že potraviny živočišného původu, jako je maso, vejce a mléko, jsou základními zdroji živin, které nelze snadno získat z rostlinných potravin. Podle zprávy FAO hrají makroživiny, jako jsou sacharidy, tuky a bílkoviny, a mikroživiny v mase, vejcích a mléce důležitou roli pro lidské zdraví a správný vývoj. A je třeba zopakovat, že tyto živiny je obtížné získat v dostatečném množství a kvalitě z rostlinných bílkovin.

Některé potraviny pocházející ze systémů živočišné výroby, včetně pasteveckých systémů a lovu volně žijících zvířat, poskytují vysoce kvalitní bílkoviny, důležité mastné kyseliny a různé vitamíny a minerální látky, což přispívá ke zdravé výživě pro zlepšení výživy a zdraví. Živočišná výroba může také přispět k boji proti hladomoru, neboť se podle nevládní organizace Action Against Hunger mezi lety 2019 a 2022 zvýšil počet podvyživených lidí o 150 milionů. V letošním roce se očekává, že nedostatkem potravin bude trpět 345 milionů lidí, z toho polovina dětí. Každé páté úmrtí mezi dětmi mladšími pěti let je přičítáno vážnému výživovému strádání.

Na hodnotových řetězcích živočišné výroby je celosvětově závislá více než miliarda lidí. Z toho největší podíl chovatelů hospodářských zvířat tvoří drobní chovatelé a pastevci. Dobře integrovaná živočišná výroba zvyšuje odolnost drobných zemědělských systémů. Živočišná výroba poskytuje také další důležité ekosystémové služby při obhospodařování krajiny, poskytuje energii a pomáhá zlepšovat úrodnost půdy. Živočišné druhy jsou přizpůsobeny různým prostředím, včetně oblastí nevhodných pro rostlinnou výrobu. Například pastviny nebo travnaté ekosystémy zabírají 40 % světové rozlohy souše, a pokud chovatelé hospodářských zvířat využívají tuto půdu pro svá zvířata k pastvě, přeměňují jinak nepoužitelné travnaté porosty na plochy poskytující potraviny.