JAK ZEMĚDĚLCI ŘÍDÍ ZDRAVÍ ZVÍŘAT?

Zdravotní stav zvířat řídí zemědělec ve spolupráci s veterinárním lékařem a dalšími zemědělskými poradci. Začíná to výběrem zvířat, při kterém zemědělec hledá vlastnosti, jako je dlouhověkost zvířat, odolnost, efektivita využívání zdrojů a vliv na životní prostředí. Pokračuje plánem řízení zdraví zvířat, který zahrnuje pojmy jako: opatření biologické bezpečnosti, správné ustájení, dobrá hygiena, vhodná výživa, pravidelné sledování zdraví a dobrých životních podmínek včetně očkování, pokud je doporučeno, a léčba nemocí, pokud je to nutné.

 

Zvířata, stejně jako lidé, mohou onemocnět bez ohledu na způsob chovu a vyžadují řádnou péči veterináře a chovatele. Snížení počtu infekcí u zvířat je také důležité pro zvýšení bezpečnosti potravin, zvýšení výnosů potravin a snížení utrpení zvířat. Správný chov, biologická bezpečnost a hygiena jsou základními kameny ochrany zdraví a dobrých životních podmínek zvířat na evropských farmách.

Používání očkování k prevenci onemocnění spolu s dobrou hygienou v chovu, zdravotními plány a správnou výživou jsou prvními kroky ke snížení výskytu bakteriálních onemocnění. Kdykoli je to možné, zemědělci dodržují zásadu, že prevence je vždy lepší než léčba. Používání diagnostiky a dalších inovativních technologií, jako je digitální monitoring, může také pomoci s včasnějším odhalením onemocnění, což napomáhá cílenějšímu řízení zdraví.

I přes veškerou snahu však mohou zvířata stejně jako lidé onemocnět. Povinností chovatele je poskytnout zvířatům v případě onemocnění odpovídající péči podle doporučení veterinárního lékaře.

CO JE TO ZLEPŠOVÁNÍ GENETICKÉHO POTENCIÁLU ZVÍŘAT A PROČ JE DŮLEŽITÉ?

Ti, kdo mají bujnější fantazii, si možná představují, že genetické vylepšení znamená vytvoření obřích kuřat a obrovských krav, ale to je sci-fi! Šlechtění a výběr nejlepších vlastností zvířat jsou důležité pro jejich odolnost a často se zaměřují na výběr nejlepších vlastností a zlepšení zdraví, odolnosti vůči nemocem, efektivity krmení atd.

 

Chov zvířat hraje v evropském potravinovém řetězci klíčovou roli, neboť vyvažuje efektivitu, dostupnost a minimální zatížení životního prostředí. Cílem šlechtění hospodářských zvířat je podpora udržitelnější živočišné výroby prostřednictvím výběru vlastností, jako je dlouhověkost zvířat, odolnost, efektivita, dopad na životní prostředí, zdraví zvířat a dobré životní podmínky zvířat, při současném řešení klíčových otázek bezpečnosti potravin a veřejného zdraví, kvality produktů a zachování genetické rozmanitosti atd.

Například genetické vylepšení prasat, drůbeže a ryb za posledních 30 let umožnilo (spolu s vědou o výživě zvířat) výrazně zlepšit poměr konverze krmiva, aniž by to mělo vliv na dobré životní podmínky zvířat. Hospodářská zvířata se stala efektivnější v přeměně krmiva na živočišný produkt, což znamená, že zemědělci museli pro svá stáda použít méně krmiva, aby dosáhli stejných nebo dokonce lepších výsledků. To pro zemědělce znamená finanční zisk, ale také ekologickou výhodu díky menší produkci hnoje, a tedy menšímu vylučování dusíku.

Menší potřeba krmiva je považována za efektivní využití zdrojů, což je kritérium, které je nedílnou součástí udržitelnosti. Efektivnější chov zvířat pomůže uspokojit rostoucí poptávku po všech živočišných produktech. Zodpovědní chovatelé se snaží tuto poptávku uspokojit co nejvyváženějším způsobem, vybírají zvířata, která jsou schopna produkovat ekonomicky výhodným způsobem a zároveň se o zvířata starají a efektivně využívají krmiva a další zdroje, které jsou pro dobrý chov nezbytné.

Zdroje: - Kodex správné praxe pro organizaci chovu a reprodukce hospodářských zvířat

KUŘATA V INTENZIVNÍCH SYSTÉMECH CHOVU RYCHLEJI PŘIBÍRAJÍ NA VÁZE! - JE TO PRAVDA?

Ptáci přirozeně rostou rychle. Díky šlechtění se u kuřat a domácích kachen tento “rychlý růst” posílil.

 

Moderní šlechtitelské techniky dokázaly optimalizovat růst ptáků, příjem krmiva a zároveň zajistit dobré zdraví a pohodu zvířat. Na rozdíl od toho, co si někteří lidé myslí a co se někdy uvádí, ptáci nemají oslabené nohy, které se snadno lámou nebo nejsou schopni udržet vlastní váhu. Představa, že se ptáci nemohou hýbat, pít ani jíst, je rovněž mylná, protože by to bylo špatné nejen pro ptáky, ale i pro investice chovatele. Žádný zemědělec nechce přijít o zvířata!

Šlechtitelé poskytují nejlepší možná genetická vylepšení, aby chovatelé mohli produkovat zdravá kuřata. Chov zdravých a prosperujících ptáků je ve skutečnosti cílem evropských producentů drůbeže, kteří dodržují evropské normy v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zároveň podporují udržitelné a odpovědné výrobní postupy. Problémy s růstem mohou vznikat v důsledku nedostatků ve výživě, ale to lze vyřešit zlepšením výživy.

Směrnice EU z roku 2007 rovněž stanoví minimální pravidla pro ochranu kuřat chovaných na maso.  Jejím cílem je snížit přeplněnost chovů kuřat stanovením maximální hustoty osazení a zajistit lepší životní podmínky zvířat stanovením požadavků, jako je osvětlení, podestýlka, krmení a větrání.  

Zdroje: - Směrnice Rady 2007/43/ES (červen 2007).

PROČ ZEMĚDĚLCI POUŽÍVAJÍ ANTIBIOTIKA? EXISTUJÍ ALTERNATIVY?

Stejně jako když onemocní lidé, musí někdy i zemědělci použít antibiotika, když jejich zvířata onemocní bakteriální infekcí. V Evropě jsou antibiotika hospodářským zvířatům předepisována pouze po stanovení diagnózy veterinárním lékařem a existují přísná pravidla, kdy a jak je lze použít.

Péče o zdraví zvířat na farmách může vyžadovat používání veterinárních léčiv včetně antibiotik. Bez ohledu na typ používaných zemědělských postupů mohou zvířata stejně jako lidé občas onemocnět a zemědělci mají morální a právní povinnost udržovat svá zvířata zdravá a zajistit jim odpovídající léčbu. Proto musí zemědělci někdy podávat antibiotika.

Antibiotika mohou zemědělci používat k léčbě nemocných zvířat pouze na pokyn veterinárního lékaře. Antibiotika jsou v Evropě léky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, a proto je mohou zemědělci používat pouze po stanovení diagnózy veterinárním lékařem a po vystavení veterinárního předpisu.

Veterinární lékař může předepsat antibiotika ke kontrole onemocnění ve skupině zvířat, kde je již jedno nebo více zvířat nemocných, aby zabránil šíření infekce, pokud nejsou k dispozici vhodné alternativy. Veterinární lékař může také předepsat antibiotika jednotlivému zvířeti nebo omezenému počtu zvířat, aby zabránil infekcím, pokud je riziko vysoké, například po určitých chirurgických zákrocích. Antibiotika nelze používat rutinně ani jako náhradu za špatnou hygienu, nevhodný chov nebo špatné řízení farmy. V Evropě se zemědělci přihlásili k zásadám odpovědného používání, které stanovila Evropská platforma pro odpovědné používání léčiv u zvířat(EPRUMA) v rámci osvědčených postupů pro používání antibiotik u zvířat určených k produkci potravin. EPRUMA stanoví pokyny, jak stimulovat optimální zdraví zvířat v rámci plánu řízení farmy, jehož cílem je snížit potřebu antibiotik.

Základem je holistický přístup k minimalizaci onemocnění prostřednictvím prevence infekcí, ve kterém jsou zahrnuty následující aspekty:

 • Biologická bezpečnost: soubor preventivních opatření, jejichž cílem je udržet skupiny zvířat zdravé nebo omezit šíření chorob v populaci zvířat.
 • Dobrý kryt a větrání
 • Dobrá hygiena
 • Vhodná výživa
 • Pravidelná kontrola zdraví a dobrých životních podmínek
 • Plánování zdraví zvířat
 • Použití diagnostiky
 • Očkování
 • Hlášení nežádoucích účinků do farmakovigilančního systému.

Neexistují alternativy k používání antibiotik?

Pokud zvíře postihne bakteriální onemocnění, neexistuje pro něj jiná alternativa než léčba antibiotiky. Existují však některá opatření a produkty pro prevenci infekcí, která pomáhají snižovat spotřebu antibiotik; lze je rozdělit do dvou hlavních kategorií:

 • Preventivní opatření: biologická bezpečnost, dobré ustájení a větrání a také používání vakcín, které chrání zvířata před určitými chorobami.
 • Podpůrné: produkty, které pomáhají udržet zvíře v dobrém zdravotním stavu, například optimální výživa a probiotika.

Zatímco v současné době neexistují žádné terapeutické alternativy antibiotik povolené pro použití u hospodářských zvířat v Evropě, existuje řada přípravků zvyšujících citlivost, např. modifikátor virulence.

Výživa může hrát velmi důležitou a dokonce rozhodující roli při udržování optimálního zdraví a pohody zvířat. Krmné doplňkové látky používané v krmivech pro hospodářská zvířata mají zásadní vliv na zajištění odpovídající výživy a optimální pohody zvířat. Tyto přísady nejen zajišťují bezpečnost krmiva (např. snižují přítomnost nežádoucích mikroorganismů), ale mohou také zlepšovat stravitelnost a udržovat rovnováhu střevní flóry zvířat, čímž podporují jejich pohodu a odolnost vůči případným infekcím nebo stresorům.

POUŽÍVAJÍ SE V KRMIVECH ANTIBIOTICKÉ STIMULÁTORY RŮSTU?

Ne, používání antibiotik na podporu růstu bylo zakázáno v roce 2006 na základě nařízení EU o doplňkových látkách v krmivech – nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat jako opatření proti rezistenci vůči antibiotikům.

Skutečnost, že používání antibiotik jako stimulátorů růstu bylo v Evropě zakázáno, zůstává mezi širokou veřejností neznámá. To nedávno ukázal nejnovější Evropský barometr 522 o antimikrobiální rezistenci (2022), který ukázal, že pouze 42 % občanů EU ví, že používání antibiotik ke stimulaci růstu hospodářských zvířat je v EU zakázáno. 

Po zákazu používání antibiotik jako stimulátorů růstu v EU v roce 2006 se ostatní kontinenty rozhodly následovat tento příklad, což podpořilo pozici EU jako regionu s osvědčenými postupy, jak je uvedeno v akčním plánu EU pro jedno zdraví v oblasti antimikrobiální rezistence.

Zdroje: - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-1687_en.htm
 - https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2632.

OBSAHUJí KRMIVa SLOŽKY POCHÁZEJÍCÍ Z GENETICKY MODIFIKOVANÝCH PLODIN?

Hospodářská zvířata dostávají stravu, která může obsahovat krmné složky vyrobené z geneticky modifikovaných (GM, GMO) plodin. Je například dobře známo, že velká část sójového šrotu používaného v EU se vyrábí z geneticky modifikované sóji.

Všechny krmné suroviny vyrobené z geneticky modifikovaných plodin, které se používají v EU, byly testovány na bezpečnost potravin a krmiv Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Rozsáhlý vědecký výzkum podporuje názor, že povolené GM plodiny jsou pro lidskou a zvířecí spotřebu stejně bezpečné jako jejich geneticky nemodifikované ekvivalenty. Kromě toho jsou krmné suroviny odvozené od GMO součástí výroby krmiv pro zvířata již více než 25 let. Současné využití technologie GMO v plodinách se zaměřuje na zvýšení výhodných vlastností pro zemědělce na orné půdě, jako je zvýšení výnosů a snížení používání pesticidů, což znamená, že v současné době dostupné krmné suroviny odvozené z GMO plodin neposkytují žádné zvláštní nutriční výhody nebo nevýhody pro evropský chov hospodářských zvířat.

Vzhledem k velkému rozšíření GMO technologií ve velkých zemědělských exportních zemích (např. USA, Brazílie, Argentina) se krmné suroviny odvozené od GMO staly běžnou součástí světového obchodu s komoditami, zejména se sójou a kukuřicí. Vzhledem k tomu, že EU je stále závislá na globálním trhu, pokud jde o dodávky krmiv, zejména krmných surovin s vysokým obsahem bílkovin (30-50 % obsahu bílkovin), musí hospodářské subjekty v EU dovážet krmné suroviny pocházející z GMO plodin.

Krmiva dodávaná chovatelům hospodářských zvířat, která obsahují více než 0,9 % GMO, jsou odpovídajícím způsobem označena. V různých členských státech byla vyvinuta řada iniciativ, jejichž cílem je uspokojit poptávku po živočišných produktech krmených "krmivy bez GMO". Spotřebitelům, kteří si přejí kupovat tento druh živočišných produktů, se tak nabízí možnost volby.

Zdroje: - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech bylo přijato 22. září 2003.

ZVÍŘATA SPOTŘEBUJÍ 70 % VŠECH ANTIBIOTIK V EVROPĚ! - JE TO PRAVDA?

Toto číslo je sice technicky správné, ale co vlastně znamená? Je to velmi šokující číslo, které se často uvádí, ale hrubá tonáž, která se používá k získání tohoto čísla, je špatným způsobem, jak porovnat používání antibiotik u lidí a zvířat. Výpočet očištěný od biomasy populace ukazuje na nižší spotřebu antibiotik u hospodářských zvířat než u lidí v 18 zemích EU.

 

Hrubá tonáž jako měřítko nezohledňuje dva velmi důležité faktory:

 • Účinnost antibiotika:většina novějších antibiotik běžně používaných v humánní medicíně je účinnější, a proto vyžaduje použití nižší dávky než starší antibiotika běžně používaná ve veterinární medicíně. Jinými slovy, jedna "terapeutická dávka" novějších antibiotik běžně používaných v humánní medicíně váží méně než ekvivalentní "terapeutická dávka" starších antibiotik běžně používaných ve veterinární medicíně. Proto je lepším srovnávacím údajem počet terapeutických dávek používaných v jednotlivých odvětvích.
 • Biomasa: dávka antibiotika se vypočítává podle tělesné hmotnosti pacienta, 650 kg vážící dojnice by tedy potřebovala mnohem větší dávku než 80kg člověk. Svou roli hraje také počet zvířat. Například kuřata, ačkoli váží mnohem méně, jsou mnohem početnější – v EU se ročně vyprodukují miliardy kuřat určených ke spotřebě. Z tohoto důvodu je lepším měřítkem použité tonáže miligram antibiotika na kilogram tělesné hmotnosti (mg/kg tělesné hmotnosti).

Podle nedávné zprávy EU se uvádí: "V 18 z 28 zemí byla spotřeba korigovaná na biomasu u zvířat určených k produkci potravin nižší nebo mnohem nižší než u lidí, ve dvou zemích byla spotřeba u obou skupin podobná a ve zbývajících osmi zemích byla spotřeba u zvířat určených k produkci potravin vyšší nebo mnohem vyšší než u lidí."

Odkaz:
Druhá společná zpráva ECDC/EFSA/EMA o integrované analýze spotřeby antimikrobiálních látek a výskytu antimikrobiální rezistence u bakterií lidí a zvířat určených k produkci potravin.

EXISTUJE RIZIKO VÝSKYTU REZIDUÍ LÉKŮ NEBO ANTIBIOTIK V POTRAVINÁCH, KTERÉ JÍME?

Ne, v potravinách, které jíme, nejsou žádná škodlivá rezidua antibiotik. Přísná pravidla EU chrání spotřebitele před jakýmikoli škodlivými rezidui v potravinách živočišného původu tím, že stanoví lhůtu, během níž musí být antibiotika nebo jiná léčiva ze zvířete vyloučena předtím, než se jakékoli potravinářské produkty dostanou do potravinového řetězce.

 

Ochrana spotřebitele

Podle zákona nesmí potraviny, jako je maso, mléko nebo vejce, získané ze zvířat ošetřených veterinárními léčivy nebo vystavených biocidním přípravkům používaným v zemědělství, obsahovat žádná rezidua, která by mohla představovat nebezpečí pro zdraví spotřebitele. Pravidla EU stanoví normy pro "ochranné lhůty". Jedná se o minimální dobu, která musí uplynout mezi ošetřením zvířete a okamžikem, kdy se zvíře nebo jeho produkty mohou dostat do potravinového řetězce. Tyto lhůty jsou stanoveny pro každý veterinární léčivý přípravek, aby se zajistilo, že pokud při ošetření zvířat vzniknou rezidua, budou v množstvích nižších než jsou  vědecky stanovené limity (maximální limit reziduí). Množství veterinárního léčivého přípravku přítomného v ošetřených zvířatech a jejich produktech, jako je mléko nebo vejce, se časem snižuje, protože se metabolizuje a vylučuje z těla zvířete. Testy ke stanovení rychlosti poklesu těchto hladin jsou součástí testování bezpečnosti potravin, které musí předložit společnosti žádající o povolení prodeje nového veterinárního léčivého přípravku pro použití u zvířat určených k produkci potravin.

Tím je zajištěno, že se v potravinách nevyskytují žádná nebezpečná rezidua. Skutečné maximální limity reziduí jsou z preventivních důvodů často tisíckrát nižší než množství, při kterém by stopy léčivého přípravku mohly mít jakýkoli dopad na zdraví spotřebitele.

Tyto limity jsou přísně sledovány vnitrostátními orgány, aby se prostřednictvím programů dozoru nad rezidui zajistila bezpečnost všech potravin pocházejících ze živočišných produktů.

Nařízení EU o reziduích

Všechna léčiva pro zvířata jsou přísně regulována, což znamená, že je zajištěna jejich kvalita, bezpečnost - pro zvířata i lidi a životní prostředí - a účinnost. Kromě toho existuje řada bezpečnostních faktorů, které chrání spotřebitele. Pokud byla zvířata léčena léčivými přípravky, regulační orgány, jako je Evropská agentura pro léčivé přípravky a CODEX (standardizační orgán podporovaný FAO a WHO), stanovují přísné limity pro zbytková množství povolená pro vstup do potravinového řetězce. Všechny veterinární léčivé přípravky včetně antibiotik používaných u hospodářských zvířat mají maximální limity reziduí (MLR) stanovené nařízením 470/2009 a uvedené v nařízení 37/2010. Posouzení bezpečnosti reziduí provádí Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) při EMA. Stanovení maximálních limitů reziduí zahrnuje několik kroků. V každé fázi regulační orgány započítávají bezpečnostní faktor, jehož cílem je minimalizovat případné riziko pro osoby konzumující potraviny z ošetřených zvířat.

Z poslední zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (2017) o výsledcích monitorování reziduí veterinárních léčivých přípravků vyplývá, že v případě celkových reziduí bylo 99,69 % poskytnutých vzorků vyhovujících. A v případě antibakteriálních látek, které zahrnují antibiotika, bylo 99,83 % vyhovujících. Vzorky jsou analyzovány podle zvláštních pravidel EU: Směrnice Rady 96/23/ES o opatřeních pro sledování některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech.

Odkazy: - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:152:0011:0022:en:PDF
 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0037
 - https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1358
 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31996L0023

V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ ZVÍŘATA NEDOSTÁVAJÍ LÉKY ANI VAKCÍNY! - JAK PŘESNÉ JE TOTO TVRZENÍ?

Bez ohledu na typ zemědělské praxe mohou zvířata onemocnět a zemědělci mají morální povinnost udržovat svá zvířata zdravá, takže ano, zvířata na ekologických farmách mohou v určitém okamžiku svého života dostávat léky, pokud jsou nemocná, nebo vakcíny k prevenci onemocnění.

 

V případě ekologického i konvenčního zemědělství mohou být zvířatům předepsána antibiotika k léčbě bakteriálních infekcí. Nařízení EU1 o ekologické produkci a označování ekologických produktů stanoví, že:

 • Pokud jsou zvířata nemocná, lze v případě potřeby a za přísných podmínek použít alopatické veterinární léčivé přípravky včetně antibiotik. To je povoleno pouze v případě, že použití fytoterapeutických, homeopatických a jiných přípravků není vhodné.
 • Použití imunologických veterinárních léčivých přípravků, tj. vakcín, je povoleno. Pokud je zvíře nebo skupina zvířat ošetřena více než třemi kúrami chemicky syntetizovaných alopatických veterinárních léčivých přípravků, včetně antibiotik (s výjimkou očkování, ošetření proti parazitům a povinných eradikačních programů), během 12 měsíců nebo více než jednou kúrou, pokud je jejich produkční životní cyklus kratší než jeden rok, nelze dotčená hospodářská zvířata ani produkty získané z těchto hospodářských zvířat prodávat jako ekologické produkty.

Nařízení také uvádí, že:

 • jsou zakázány stimulátory růstu a syntetické aminokyseliny (upozorňujeme, že používání antibiotik na podporu růstu je od roku 2006 v Evropě zakázáno ve VŠECH chovech).
 • Musí být použity přirozené metody reprodukce, umělé oplodnění je však povoleno.
 • Hormony nebo podobné látky nejsou povoleny, pokud se nejedná o formu veterinární léčby pro jednotlivé zvíře.

PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ A ZDRAVÍ A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT – ZNAMENÁ TO VYLOUČENÍ LIDÍ Z PROCESU VÝROBY?

Přesné zemědělství není o tom, že by došlo k vyloučení lidské síly ze zemědělského výrobního procesu. Celá teorie precizního chovu hospodářských zvířat, i když je v interakci s technologií, je založena na zlepšování a optimalizaci každodenních úkolů zemědělce. To zahrnuje věnování pozornosti zdraví a dobrým životním podmínkám zvířat, stejně jako produktivitě. 

 

Terminologie jako digitalizace a precizní zemědělství může znít futuristicky a vyvolávat představu zemědělských systémů, kde vše dělají stroje, ale není tomu tak. Přesné zemědělství je ve skutečnosti o hledání způsobů, jak usnadnit a zpřesnit práci zemědělce pomocí dostupných technologií.

Celá teorie precizního chovu hospodářských zvířat je od počátku založena na zdokonalování a optimalizaci různých postupů, které zemědělec denně provádí. To zahrnuje řadu různých prvků, jako je věnování pozornosti zdraví a dobrým životním podmínkám zvířat, sledování využívání zdrojů a produktivity atd. Umožňuje také sběr a sdílení dat. To je jeden z důvodů, proč zemědělci a partneři v EU dodržují Kodex chování EU pro sdílení zemědělských údajů.

Nově vznikající inteligentní technologie mají potenciál zlepšit schopnost zemědělců odhalit a léčit onemocnění zvířat dříve, než se stane plnohodnotným ohniskem, které může stát životy stovek zvířat a zcela zničit živobytí zemědělce. Využití chytrých technologií vytváří potenciál pro včasné odhalení příznaků onemocnění. díky nepřetržitému sledování hospodářských zvířat mají veterináři a zemědělci k dispozici informace v reálném čase, což jim umožňuje přijmout opatření, která zabrání tomu, aby se nemoci dostaly na farmy a do zásob potravin.

Nové technologie by také mohly zemědělcům umožnit maximálně efektivně využívat krmivo a další zdroje, aby se zabránilo plýtvání a omezila se uhlíková stopa stáda.

Nejdůležitější však je, že precizní zemědělství může pomoci dodržovat standardy welfare tím, že bude důsledně a objektivně měřit životní funkce zvířat po celý jejich život a zachytí tak první známky jakékoli změny. Výzkumníci z KU Leuven v Belgii například vyvinuli systém mikrofonů a algoritmů využívající technologii monitorování a analýzy zvuku, který dokáže rozpoznat zvuk kašle prasete odlišný od všech ostatních zvuků. Dalším příkladem je včasná detekce kulhání pomocí analýzy videa. Jako systém včasného varování to znamená, že chovatelé a veterináři mohou zasáhnout dříve a snížit riziko, že zvíře bude trpět vážným, dlouhodobým onemocněním, a omezit případné používání antibiotik.

Propojení zařízení umožňuje nastavit systém tak, aby zasílal upozornění zemědělcům a veterinářům prostřednictvím SMS, webové aplikace nebo digitálního panelu a okamžitě je upozornil na potenciální zdravotní problém. A v budoucnu by tato technologie mohla být také propojena s klimatickým regulátorem, aby bylo možné přizpůsobit podmínky v rámci terapeutické reakce na zdravotní problém. Proto je také důležité, aby všichni zemědělci v Evropě získali přístup k širokopásmovému internetu!

ČÍM JE SPECIFICKÁ VÝROBA KRMNÝCH SMĚSÍ?

Výroba krmných směsí je proces výroby krmiva založený na složení bezpečné, vyvážené krmné dávky za použití pokročilé vědy o výživě zvířat a technologii zpracování krmiv.

Výroba krmných směsí je proces výroby krmiv založený na sestavování bezpečných a vyvážených krmných dávek s využitím pokročilé vědy o výživě zvířat a technologie zpracování krmiv. Výrobci krmných směsí mají hluboké vědecké znalosti v oblasti výživy zvířat, které převyšují znalosti v oblasti výživy lidí. Hlavním cílem výrobce krmných směsí je co nejefektivněji využít bezpečné a ekonomicky dostupné zdroje, vyrobit vyvážené krmivo splňující fyziologické požadavky hospodářských zvířat a podporující jejich užitkovost, což umožňuje stejně efektivní, bezpečnou a ekonomicky rentabilní živočišnou výrobu.

Krmnou směs lze dodávat jako kompletní, ale doplňkové krmivo, které doplňuje krmné suroviny dostupné na farmě. Věda o výživě zvířat je základem pro sestavení optimální směsi krmných složek, která hospodářským zvířatům dodá všechny základní živiny, jako jsou bílkoviny, esenciální aminokyseliny, energie, vláknina, stopové prvky, minerální látky a vitamíny, a splní tak nutriční požadavky hospodářských zvířat na optimální užitkovost a zdraví.

Předpokladem dobrého zdravotního stavu a pohody zvířat je totiž to, že zvíře dostává stravu obsahující všechny potřebné makro- a mikroživiny, které potřebuje. K tomu jsou především určeny krmné směsi. Nerovnováha ve výživě může nepříznivě ovlivnit užitkovost zvířete a závažná nutriční nerovnováha může mít dokonce vliv na zdraví a pohodu zvířat. Zamezení plýtvání a ztrátám živin je však důležité také s ohledem na efektivní využívání zdrojů a kontrolu emisí do životního prostředí.

Klíčové parametry výživy zvířat byly dříve založeny na hrubém obsahu bílkovin, tuků a vlákniny. V současné době jsou ukazatele výživových požadavků zvířat založeny na stravitelných aminokyselinách, biologické dostupnosti minerálních látek, mikrosložkách, jako jsou enzymy a stabilizátory střevní flóry, a na identifikaci a neutralizaci antinutričních faktorů.

Krmná směs je také přizpůsobena životnímu stádiu hospodářského zvířete, protože například stádia před odstavem, po odstavu nebo po laktaci vyžadují specifické živiny. Dalšími službami, které výrobci krmných směsí nabízejí chovatelům hospodářských zvířat, jsou dietní krmiva pro hospodářská zvířata vystavená zvláštním stresovým situacím. V případě nemocných zvířat je to výroba medikovaných krmiv, jejichž použití může předepsat pouze kvalifikovaný veterinární lékař.

Technologie zpracování krmných směsí se posunula za pouhé mletí a míchání krmných složek. Investice do těžkých průmyslových zařízení s vysokým technologickým a "chytrým" výkonem umožnily výrobcům krmiv v průběhu let provozovat specifické procesy s přesně definovanými cíli. Mletí, peletování, kondicionování, potahování a ochrana bachoru mají zamýšlené účinky na užitkovost zvířat, jejich zdraví, welfare, životní prostředí a kvalitu produktů. Aby bylo možné pokračovat ve zdokonalování znalostí v oblasti výživy zvířat, výrobci krmných směsí neustále investují do výzkumu a inovací s cílem nalézt co nejudržitelnější alternativy. Koneckonců zvířata potřebují živiny, a ne přísady.

Ať už se jedná o krmnou směs nebo o jakékoliv jiné krmivo, základním prvkem pro to, aby krmivo nezpůsobilo problémy se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat, je zajistit jeho bezpečnost. Výrobci krmných směsí navíc využívají všechny poznatky, které nabízí pokročilá věda o výživě zvířat, k sestavení krmiva, které odpovídá strategii chovatele hospodářských zvířat v oblasti řízení zdraví, aby se zlepšil zdravotní stav zvířat a předešlo se nutnosti veterinární léčby.

Při výrobě krmiv pro přežvýkavce, zejména pro mléčný skot, výrobci krmných směsí často dodávají koncentrát "power feed". Toto "doplňkové krmivo" má obvykle za cíl kompenzovat neoptimální úroveň výživy v objemných krmivech, zejména v zimním období, a v žádném případě se nevyrábí proto, aby nutilo zvíře k výkonnosti nad jeho možnosti.

Evropští výrobci krmných směsí musí dodržovat přísný a propracovaný regulační rámec, který ukládá požadavky na zajištění bezpečnosti krmiv pro zvířata a živočišných produktů konzumovaných lidmi.

CO JSOU TO DOPLŇKOVÉ LÁTKY V KRMIVECH? MŮŽEME SE BEZ NICH OBEJÍT?

Doplňkové látky jsou složky, které přidané do krmiva v malém množství plní určité důležité funkce. Mohou například zlepšovat vlastnosti krmiva tím, že mu dodávají výživnou hodnotu, texturu, chuť, ale umí i emulgovat a konzervovat krmivo. Příklady, které většina lidí pozná, jsou mimo jiné vitaminy, aminokyseliny (složky bílkovin), konzervační látky a antioxidanty.

Pokud jde o hospodářská zvířata, velkou část jejich stravy obvykle tvoří kukuřice, pšenice a sójový šrot. Aby se předešlo případným nedostatkům a zajistila se asimilace všech základních živin, jsou zapotřebí doplňkové látky. Tyto přísady hrají klíčovou roli při zajišťování vhodné výživy zvířat, a tím i jejich zdraví a pohody.

Krmné doplňkové látky však přinášejí další četné výhody. Mohou totiž mimo jiné snížit ekologickou stopu chovu zvířat a také podpořit dobré životní podmínky zvířat a zlepšit jejich odolnost vůči infekčním chorobám.

Doplňkové látky jsou složky, které se přidávají do krmiva ve velmi malém množství (v řádu miligramů na kilogram), aby plnily určité důležité funkce. Některé z těchto složek jsou navíc esenciální, což znamená, že zvířata si je nedokážou sama syntetizovat, a proto budou mít nedostatek těchto esenciálních složek, pokud je nebudou přidávat do krmiva. Krmné doplňkové látky mohou také například zlepšit vlastnosti krmiv tím, že zvýší jejich nutriční hodnotu, nebo zlepšit jejich chuť, strukturu a také pomoci zachovat jejich kvalitu, čerstvost a zdravotní nezávadnost. Přísady, které většina lidí pozná, jsou vitaminy, karotenoidy, aminokyseliny (složky bílkovin), soli a minerální látky.

Pokud jde o hospodářská zvířata, velkou část jejich stravy obvykle tvoří kukuřice, pšenice a sójový šrot. Tyto složky samy o sobě často nedokážou uspokojit potřeby hospodářských zvířat, pokud jde o výživové požadavky na základní živiny, které jsou nezbytné pro zajištění jejich dobrého zdraví a pohody. Aby se předešlo případným nedostatkům, jsou proto zapotřebí doplňkové látky.

Výživa však není jedinou funkcí, kterou doplňkové látky plní pro zachování a podporu zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. Některé přísady, jako jsou aromata a barviva, mohou stimulovat chuť k jídlu u zvířat v citlivých obdobích (podobně jako u lidí), což lze pozorovat například při odstavu. Jiné doplňkové látky, například probiotika, pomáhají udržovat rovnováhu střevní mikroflóry (podobně jako u lidí), což vědecky prokázaným způsobem posiluje jejich imunitní systém. Celkově tyto funkce posilují zdraví zvířat a snižují možnost podlehnutí škodlivým mikroorganismům a onemocnění.

Krmné přísady mohou také zlepšit manipulační a/nebo hygienické vlastnosti krmiva.  Nejdůležitější je zachování kvality a výživné hodnoty krmiva, což přispívá ke kvalitě konečných živočišných produktů. Aby mohla hospodářská zvířata produkovat zdravé potraviny pro lidi, potřebují bezpečná, výživná, plnohodnotná a kvalitní krmiva.

Některé doplňkové látky mohou hrát důležitou roli při zmírňování některých společenských problémů, zejména pokud jde o udržitelnost. Bylo například prokázáno, že enzymy snižují emise z živočišné výroby (např. fosfor, metan), čímž snižují ekologickou stopu.

Lze jako doplňkovou látku použít jakoukoli složku?

Ne; aby mohla být složka povolena na trhu EU jako doplňková látka, musí v EU projít řadou pečlivých technických a vědeckých hodnocení, než je povoleno ji zkrmovat zvířatům. Tato hodnocení zajišťují, že všechny doplňkové látky jsou bezpečné nejen pro samotná zvířata, ale také pro osoby, které s krmivem manipulují, pro spotřebitele živočišných produktů a také pro životní prostředí.

Pro povolení doplňkové látky na trhu musí společnosti předložit vědeckou dokumentaci Evropské komisi, která následně požádá Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby provedl posouzení rizik. EFSA vyhodnotí údaje o kvalitě, bezpečnosti a/nebo účinnosti výrobku u cílových zvířat, jakož i bezpečnost pro uživatele, spotřebitele a případný dopad jeho použití na životní prostředí. Současně se analytická metodika a vzorky přípravků poskytují referenční laboratoři Evropské unie (EURL), která provádí vlastní kontrolu. V dalším kroku, pokud je výsledek vědeckého posouzení rizik pozitivní, musí být doplňková látka schválena Evropskou komisí prostřednictvím schvalovacího nařízení, které stanoví podmínky nebo omezení použití (např. minimální nebo maximální dávka, druh zvířat) a další specifikace. Jakékoli změny podmínek použití musí být před jejich zavedením znovu posouzeny.

Výsledky vědeckého hodnocení a schvalovací nařízení jsou zveřejněny na internetových stránkách EFSA a Evropské komise, např. v Registru EU pro doplňkové látky.

Postup povolování v EU je tedy založen na hodnocení rizik, řízení rizik a sdělování informací o rizicích a poskytuje strukturu zaručující transparentnost a bezpečnost potravin.

MŮŽEME SE OBEJÍT BEZ DOPLŇKOVÝCH LÁTEK?

Potřeba zdravé a udržitelné výživy zvířat je vyšší než kdykoli předtím, zejména proto, že došlo k zásadnímu rozvoji znalostí o výživových požadavcích hospodářských zvířat. V minulosti bylo hlavním záměrem chránit zvířata před možnými nedostatky ve výživě. V současné době se zaměření rozšířilo na zajištění dobrých životních podmínek zvířat a také na podporu ekologie a ekonomiky.

Upuštění od používání doplňkových látek by mělo závažné negativní důsledky pro zvířata, životní prostředí a spotřebitele živočišných produktů. Svět bez doplňkových látek by mohl ve většině případů znamenat nutnost používat více složek, aby se doplnily základní nutriční faktory. To by kromě řešení důsledků dodávání nepotřebných krmiv, která by mohla vést k přejídání a nemocem, znamenalo také využití většího množství půdy, vody a energie, čímž by se zvýšila ekologická stopa spojená s chovem zvířat. Udržitelný chov vyžaduje krmné přísady, které přispívají ke zlepšení poměru konverze krmiva pro efektivnější využití půdy, vody a energie.

Krmné přísady se používají také ke zlepšení hygienických vlastností (zdravotní nezávadnosti) a k zachování kvality (a bezpečnosti) samotného krmiva i jeho nutričního obsahu: bez přísad by docházelo k většímu kažení a také k (vážným) zdravotním rizikům způsobeným nežádoucími plísněmi a bakteriemi.

Krmné doplňkové látky rovněž napomáhají trávení krmiva a/nebo umožňují účinnější využití živin obsažených v krmivu. Absence nebo nedostatečná dostupnost těchto základních složek by způsobila, že by zvířata byla náchylnější ke škodlivým mikroorganismům a mohla by vést k nedostatku živin. Protože zvířata nejsou schopna syntetizovat některé základní živiny jako lidé, je třeba jim je poskytnout. Uvádí se například, že nedostatek karotenoidů ve výživě zvířat vede nejen k nižší vitalitě a výnosům, ale také ke snížené plodnosti, narození nemocných zvířat, která jsou náchylnější k nemocem, a vyšší úmrtnosti. Krmné doplňkové látky jsou proto důležité pro uspokojení funkčních a výživových potřeb zvířat a pro udržení jejich zdraví a dobrých životních podmínek.


Více informací o konkrétních výhodách některých složek ve výživě zvířat najdete na následujících odkazech:

Zdroje: - https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/animal-feed-eu-reg-comm_register_feed_additives_1831-03_annex2.pdf
 - Karotenoidy ve výživě zvířat, FEFANA
 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.

ZPŮSOBUJE POUŽÍVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH KRMNÝCH SMĚSÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY ZVÍŘAT?

Bez ohledu na to, zda se jedná o krmnou směs nebo jiné krmivo, je základním prvkem, aby krmivo nezpůsobovalo problémy se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat, ujistit se, že je bezpečné. Dobré zdraví zvířat totiž zahrnuje přístup k výživě obsahující všechny nezbytné makro- a mikroživiny, které podporují zdraví.

Evropští výrobci krmných směsí musí dodržovat přísný a propracovaný regulační rámec, který ukládá požadavky na zajištění bezpečnosti krmiv pro zvířata i živočišných produktů, které lidé konzumují.

Předpokladem zdraví a dobrých životních podmínek zvířat je, že zvíře dostává stravu obsahující všechny potřebné makro- a mikroživiny, které potřebuje. K tomu jsou primárně určeny krmné směsi. Výrobci krmných směsí navíc využívají všechny poznatky, které nabízí pokročilá věda o výživě zvířat, aby sestavili krmivo, které odpovídá strategii chovatele hospodářských zvířat v oblasti managementu zdraví s cílem zlepšit zdravotní stav zvířat a předejít nutnosti veterinární léčby. 

V souvislosti s výrobou krmiv pro přežvýkavce, zejména pro mléčný skot, výrobci krmných směsí často dodávají koncentrát "power feed". Toto "doplňkové krmivo" má obvykle za cíl kompenzovat neoptimální úroveň výživy v objemných krmivech (zejména v zimním období) a v žádném případě se nevyrábí proto, aby nutilo zvíře k vyšší výkonnosti, než je jeho schopnost.1.

Odkazy na další materiály:
Úloha výživy zvířat v managementu zdraví zvířat - https://www.fefac.eu/files/80917.pdf