ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA V EVROPĚ JE STÁLE INTENZIVNĚJŠÍ! - CO TO ZNAMENÁ?

Tvrzení, že se živočišná výroba v Evropě v posledním desetiletí zintenzivnila, značně zobecňuje vývoj zemědělských postupů, protože v Evropě lze pozorovat mnoho různých trendů v závislosti na typu živočišné výroby a na tom, co vlastně máme na mysli, když mluvíme o “intenzifikaci”.

Co tedy znamená "intenzivní" v zemědělství?

"Intenzivní zemědělství" je termín používaný ve veřejných debatách o některých zemědělských postupech. Často se jím označují farmy s velkým počtem zvířat a postupy, které maximalizují produkci a zároveň minimalizují výrobní náklady. Často se také uvádí, že je zodpovědné za většinu dopadů živočišné výroby na životní prostředí a za ztrátu biologické rozmanitosti. Pokud však vezmeme v úvahu vědeckou debatu, není pojem intenzifikace tak jednoznačný1. Než se tedy pustíme do rozhovorů o intenzifikaci živočišné výroby, je důležité pochopit, co intenzifikace vlastně znamená.

Ta může zahrnovat celou řadu věcí: od intenzivního využívání půdy, intenzivního používání chemických vstupů nebo zemědělských strojů, intenzivního využívání pracovních sil, intenzivního využívání technologií, využívání krmiv a vodních zdrojů, atd. Seznam by mohl pokračovat...

Tyto rozličné faktory mají různý dopad na životní prostředí, biologickou rozmanitost a sociální rámec. V tomto směru jsou hydroponické systémy nebo městské zemědělství, které jsou v obecných médiích vnímány jako pozitivní, pokročilými příklady intenzivních zemědělských systémů. Na opačném konci stojí tradiční zemědělské systémy, které rovněž pracují s pojmy jako "udržitelná nebo ekologická intenzifikace" s vysokou ekologickou intenzitou, jejichž cílem je efektivní využití přírodních procesů a ekosystémových služeb.

Přednosti a problémy různých zemědělských postupů, včetně postupů klasifikovaných jako intenzivní, jsou ve skutečnosti velmi složité a v případě Evropy rozmanitější.

"Intenzifikace chovu" není systematickým trendem v živočišné výrobě v Evropě.

Pokud vezmeme v úvahu základní pojmy, které lze označit jako "intenzifikace", tj. zvýšení intenzity vstupů do zemědělských podniků (včetně používání hnojiv, pesticidů a nakupovaných krmiv), je možné pozorovat jasný trend intenzifikace chovu hospodářských zvířat v Evropě?

Podívejme se na statistiky... Eurostat2, evropská veřejná agentura pro statistiku, vypracovala metodiku.3 která by mohla poskytnout první odpovědi na tuto otázku. Intenzita vstupů do zemědělských podniků byla použita jako ukazatel intenzifikace zemědělství a byla definována jako úroveň vstupů používaných zemědělským podnikem na jednotku výrobního faktoru (obecně půdy). V letech 2004-20134 si podíl zemědělské plochy obhospodařované zemědělskými podniky s vysokou intenzitou5 v EU-28 udržel stabilní trend, s výjimkou smíšených chovů hospodářských zvířat (pastevní a žírné chovy), které se zvýšily o 8 %.

Pro EU-28 podíl zemědělské plochy obhospodařované zemědělskými podniky se střední intenzitou hospodaření6 pro granivory klesl o 4 %, zatímco podíl smíšených chovů se pohyboval kolem hranice 25 %. U pastevních chovů došlo k trvalému poklesu o 5 %. 

V EU-28 se podíl zemědělské plochy obhospodařované zemědělskými podniky s nízkou intenzitou zvýšil v případě podniků s chovem granivorů a snížil se o 3-4 % v případě smíšených chovů hospodářských zvířat. Podíl pastevních podniků se zvýšil, což ukazuje na tendenci k extenzifikaci.

V PRŮMYSLOVÉM CHOVU JDE JEN O PENÍZE, NIKOLI O DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT! - JE TO PRAVDA?

Každý chovatel hospodářských zvířat vám potvrdí, že dobré životní podmínky zvířat jsou na prvním místě jeho programu, zejména na větších farmách, a to z jednoduchého důvodu: bez spokojených a dobře ošetřených zvířat se chovem hospodářských zvířat nelze uživit. Stejně jako v každém jiném podnikání je tedy důležité vydělávat peníze, ale intenzifikace chovu hospodářských zvířat neznamená opomíjet základní věci.

Hlavním cílem každého zemědělce je zajistit si příjem a zároveň produkovat vysoce kvalitní produkty, které odpovídají požadavkům trhu. A chov hospodářských zvířat v Evropě zahrnuje širokou škálu postupů a výrobních metod. Proč je tedy jeden termín "intenzivní zemědělství" tak často používán k vykreslení velmi negativního obrazu zemědělství?

Odvětví živočišné výroby se již delší dobu snaží vytvořit neutrálnější terminologii, která by se vztahovala na moderní modely výroby účinně využívající zdroje. Vždy však budou existovat potíže se snahou přejít od módních slov, zejména v oblasti mediálního zpravodajství.

Bez ohledu na terminologii a postupy se však na všechny chovy hospodářských zvířat v Evropě vztahují přísná pravidla, která zahrnují i dobré životní podmínky zvířat podle Evropské úmluvy o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely.

Zdravé farmy jdou ruku v ruce se zdravými a dobře ošetřenými zvířaty.

Zemědělské postupy, které jsou považovány za intenzivní, představují pokročilý způsob hospodaření, při němž se mimo jiné pečlivě sledují otázky související se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat, odpovědným využíváním genetických zdrojů zvířat a udržitelnou výživou a krmením zvířat. Udržování dobrého zdravotního stavu zvířat na základě lepšího genetického výběru, vyváženého krmení a pokročilých monitorovacích nástrojů rovněž maximalizuje příjmy zemědělců. V této souvislosti platí, že co je dobré pro zvířata, je dobré i pro zemědělce.

Udržení cen potravin dostupných pro všechny

Moderní modely zemědělství se přizpůsobily vývoji moderních společností a díky vyšší efektivitě umožnily dosáhnout úrovně produkce založené na velkém množství potravin pro celou společnost. Mnoho různých typů zemědělských postupů v Evropě společně zajišťuje obyvatelstvu pravidelný přísun bezpečného a cenově dostupného mléka, masa, ryb a vajec.

Další zpracování masa navíc nabízí možnost přidat hodnotu, snížit cenu, zvýšit bezpečnost potravin a prodloužit dobu trvanlivosti. Neustále se vyvíjejí nové techniky zpracování, balení a konzervace potravin, které odpovídají společenským požadavkům. To může vést ke zvýšení příjmů domácností a zlepšení výživy.1.

JAKÁ JE PRŮMĚRNÁ VELIKOST MLÉČNÉ, HOVĚZÍ NEBO DRŮBEŽÍ FARMY V EVROPĚ?

Evropa se v jednotlivých regionech vyznačuje velkou rozmanitostí produkce, takže je obtížné stanovit průměrné velikosti. Jisté je, že rodinné zemědělství bylo vždy základem zemědělské činnosti v EU a ve srovnání s třetími zeměmi zůstává velikost evropských farem relativně malá.

Menší zemědělské podniky v EU (z ekonomického hlediska) provozují řadu různých činností se smíšeným pěstováním plodin, smíšeným chovem hospodářských zvířat nebo smíšeným pěstováním plodin a chovem hospodářských zvířat současně. Tyto smíšené systémy jsou součástí našeho kulturního dědictví, a proto je obtížné stanovit přesnou definici toho, jaká je průměrná velikost mléčných, hovězích nebo drůbežích farem.

Srovnání velikosti farem, finančních zdrojů, pracovní síly nebo počtu zvířat na farmu je třeba brát s rezervou. Vzhledem k tomu, že statistické údaje o nejmenších farmách je obtížné zjistit kvůli smíšeným systémům, veřejné údaje pocházejí většinou ze specializovaných farem v deseti evropských zemích s největší produkcí.

Při pohledu na typ živočišné výroby na mapě Evropy lze za regiony s jasnou specializací považovat jen omezený počet regionů.

Obrázek 3. Typologie evropských oblastí živočišné výroby (Zdroj: INRA na základě Eurostatu, 2010)1

Průměrná velikost chovatelských farem v Evropě je menší než 50 hektarů a hostí méně než 50 "dobytčích jednotek". 

"Průměrná evropská farma" využívá 34 hektarů zemědělské půdy a má stádo o velikosti 47 dobytčích jednotek.2. Dokonce i v regionech s chovem hospodářských zvířat využívá zemědělský podnik v 10 nejvýznamnějších evropských zemích 51 ha půdy (přibližně 35 fotbalových hřišť), na farmě pracují přibližně 2 lidé a chovají 79 "dobytčích jednotek"3 s celkovou hodnotou produkce 138 000 EUR. Tento první soubor statistik Eurostatu ukazuje, že jsme daleko od nejčastěji vykreslovaného obrazu, že evropské zemědělství je masou "továrních farem", a to i v těch nejspecializovanějších a nejproduktivnějších zemích!  Evropské zemědělské podniky, dokonce i ve specializovaných produkčních zemích, zůstávají ve srovnání se třetími zeměmi malými farmami.

Mezi specializovanými zemědělskými podniky jsou ty, které se zaměřují na chov ovcí, největší z hlediska rozlohy s přibližně 90 ha, ale nejmenší z hlediska počtu dobytčích jednotek s průměrným počtem 61 a provozního kapitálu (méně než 113 000 EUR).

V evropských zemích s nejvyšší produkcí masa je v zemědělských podnicích s masnou výrobou zaměstnáno méně pracovních sil. Naopak nejvíce pracovních sil (více než 2 osoby) zaměstnávají velkochovy. Vlastní také největší stáda s průměrně 312 dobytčími jednotkami a mobilizují nejvíce kapitálu (více než 280 000 eur). Specializované mléčné farmy mají druhá největší stáda s přibližně 76 dobytčími jednotkami, mobilizují druhý nejvyšší kapitál (231 000 eur) a druhou nejvyšší úroveň zaměstnanosti s 1,9 osoby.

Významné rozdíly ve velikosti "farem" hospodářských zvířat v Evropě

Ve Spojeném království, Dánsku a Francii se nacházejí největší farmy z hlediska rozlohy, a to zhruba 95 ha na farmu. Polsko, Itálie a Nizozemsko mají nejmenší farmy s rozlohou menší než 40 ha na farmu, přičemž v Polsku je to v průměru 18 ha.   

Je zřejmé, že velikost zemědělského podniku a mobilizovaný kapitál nemají v Evropě přímou souvislost. Nizozemské farmy patří podle kritéria velikosti farmy k nejmenším, ale z hlediska hospodářských zvířat a provozního kapitálu patří spolu s dánskými zemědělci k největším. Ve skutečnosti jsou Dánsko, Nizozemsko a Belgie z hlediska mobilizovaného kapitálu na prvních třech místech, daleko před například Německem, Spojeným královstvím a Francií.

V EVROPĚ MASIVNĚ DOTUJEME ŽIVOČIŠNOU VÝROBU! JE TO PRAVDA?

Odvětví živočišné výroby nedostává přímé dotace na kilogram vyrobeného masa. Odvětví dostává dotace pouze nepřímo, a to prostřednictvím přímých dotací, které jsou zemědělcům poskytovány ve formě základní podpory příjmu v závislosti na počtu obhospodařovaných hektarů.

Ve skutečnosti neexistuje přímá souvislost mezi živočišnou výrobou a dotacemi EU. Přímé platby v rámci SZP jsou vázány na půdu, což znamená, že pro získání dotací je nutné obhájit určitou výměru zemědělské půdy. Vezmeme-li například produkci vepřového masa nebo drůbeže, tyto systémy chovu hospodářských zvířat nutně nevyžadují zemědělskou půdu, a proto tato odvětví nejsou přímo dotována.
Produkce mléka nebo skotu je odlišná, protože je zapotřebí pastviny nebo půda na krmivo, na které se poskytují přímé dotace. Tyto pastviny jsou velmi často umístěny v oblastech, kde není možné pěstovat plodiny, takže to přispívá k udržení krajiny.
Některé zájmové skupiny se domnívají, že nepřímo je odvětví živočišné výroby masivně dotováno prostřednictvím částek, které dostávají pěstitelé plodin, protože vědí, že tyto plodiny budou použity ke krmení zvířat1. Zapomíná se přitom na to, že důležitou součástí krmné dávky (zejména pro nepřežvýkavce) je sója, která se v EU pěstuje jen v poměrně malém množství, a proto se dováží ze Severní nebo Jižní Ameriky. Kromě toho významnou část těchto plodin zkrmovaných zvířatům tvoří vedlejší produkty (olejniny), protože hlavní složka plodiny se používá pro lidskou spotřebu (např. při pěstování slunečnice se olej používá pro lidskou spotřebu a vedlejší produkty se používají ke krmení zvířat).

https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/1803/feeding-problem-dangerous-intensification-animal-farming/ ⇧

DO EVROPY DOVÁŽÍME MASO ZE TŘETÍCH ZEMÍ!

Evropská unie skutečně dováží do EU značné a rostoucí množství masa. Drůbeží maso je zdaleka nejvýznamnějším dovozním artiklem (stran masa a masných výrobků), ročně se ho dováží více než 800 000 tun. Při dvoustranných jednáních o volném obchodu se EU snaží do jednání zahrnout ustanovení týkající se témat, jako jsou dobré životní podmínky zvířat. Velmi často však tato ustanovení vyžadují spolupráci mezi stranami, což znamená, že neexistují žádná závazná pravidla.

V roce 2016 byl zaznamenán vrchol, kdy bylo dovezeno více než 900 000 tun drůbežího masa. Dovoz pochází především z Brazílie (45 %), Thajska (30 %) a Ukrajiny (15 %) a týká se kusů s vysokou hodnotou, především prsního masa, které spotřebitelé v EU upřednostňují a které se v těchto zemích vyrábí za mnohem nižší cenu.

Druhým nejvíce dováženým masem v EU je hovězí maso, jehož roční objem dosahuje přibližně 340 000 tun. I zde je hlavním dodavatelem Brazílie (40 %), následuje Argentina (20 %), Uruguay (15 %) a USA-Austrálie (10 %). Podobně jako v případě drůbežího masa se do EU dovážejí především kusy s vysokou hodnotou, což znamená, že konkurence ze třetích zemí má na producenty v EU ještě větší ekonomický dopad. Každoročně se dováží 180 000 tun ovčího/kozího masa, což je v poměru k celkové produkci EU poměrně významné, neboť dovoz představuje 20 % produkce EU. Dovozy pocházejí především z Nového Zélandu a Austrálie.

Dovoz vepřového masa je poměrně malý, každoročně činí 33 000 tun, přičemž 60 % tohoto množství připadá na Švýcarsko.

Pokud jde o dobré životní podmínky zvířat, podléhá dovoz ze třetích zemí pouze jejich vnitrostátním právním předpisům.

Pravidla WTO neuznávají dobré životní podmínky zvířat, což znemožňuje zemím EU s vysokými standardy dobrých životních podmínek zvířat uplatňovat stejné standardy na dovážené produkty. Dokud tedy nebudou dobré životní podmínky zvířat na úrovni WTO uznány, neexistuje záruka, že maso nebo živá zvířata dovážená ze třetích zemí dodržují přesně stejné normy, jaké jsou stanoveny pro výrobce v EU.

V mnoha zemích, ze kterých dovážíme, je legislativa omezená.

V rámci dvoustranných jednání o volném obchodu se EU začala snažit zahrnout do jednání ustanovení o dobrých životních podmínkách zvířat. Velmi často však tato ustanovení vyžadují spolupráci mezi stranami, což znamená, že neexistují žádná závazná pravidla. Například v případě drůbežího masa ale musí být postupy při usmrcování zvířat prováděny třetí zemí "rovnocenným způsobem" jako v EU. V odvětví vajec se Komise snaží do obchodních dohod zakotvit dodržování zákazu konvenčních bateriových klecí, který v EU platí od roku 2012. V této souvislosti zemědělci, družstva a jejich organizace v EU prosazují vysoké standardy dobrých životních podmínek zvířat na světové úrovni a snaží se společně se zúčastněnými stranami v EU tlačit obchodní partnery k dodržování vyšších standardů v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek.

JAKÉ NORMY MUSÍ SPLŇOVAT JATKA?

Jatka v Evropě musí dodržovat pravidla stanovená v právních předpisech EU, jako je nařízení o ochraně zvířat při usmrcování.

Jatka mají v řetězci zpracování masa klíčové postavení. Na jatkách končí práce zemědělce a začíná fáze zpracování pro spotřebitele. Na jatkách se prakticky vše točí kolem dobrých životních podmínek zvířat, hygieny, bezpečnosti potravin a kontroly, a to jak ze strany dobytka, tak následně masa.

Po příjezdu na jatka je nejprve veterinárním lékařem provedena zdravotní prohlídka zvířat. Jedná se o prohlídku ante mortem (AM). Zvířata, která jsou nemocná nebo nemohou chodit, by neměla být poražena a použita k lidské spotřebě. Lékař vydá každému zdravému zvířeti povolení k porážce.

Na jatkách probíhá mnoho dalších přísných procesů, včetně:

Pracovníci pro dobré životní podmínky zvířat
Podle nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování zajišťují na jatkách "pracovníci pro dobré životní podmínky zvířat", aby se zvířaty bylo zacházeno šetrně. V případě potřeby poskytují poradenství ohledně možností zlepšení. Tito úředníci jsou přítomni při vykládce, pohonu, omračování a usmrcování zvířat. Dohlížejí také na dobré životní podmínky v dočasném příjmu.

Opatření při vykládce a omráčení
Jatka přijímají opatření, která zabraňují stresu zvířat. Například prasata jdou po příjezdu do stáje, kde si mohou odpočinout, samotná vykládka nesmí probíhat způsobem, který by zvíře stresoval. Při porážce musí být v maximální možné míře dodržována pravidla EU, která zabraňují stresu a utrpení. Před porážkou se zvířata nejprve omráčí, poté se jim podřízne krk a vykrví se. Porážení zvířat je profese, pro kterou musíte mít speciální vzdělání.

Schválené závody
Zvířata mohou být porážena pouze ve schváleném místě porážky. Podnik musí splňovat (stavební) požadavky v oblasti umístění a přepravy zvířat, bezpečnosti potravin, hygieny, životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat, zdraví zvířat a skladování a odstraňování zbytků a vedlejších produktů po porážce. Jatka, která nesplňují požadavky, se vystavují riziku, že budou muset ukončit svou činnost. To platí i pro podniky, které ohrožují bezpečnost potravin a veřejné zdraví.

Řezníci a porážka
Proces porážky je obklopen administrativními předpisy. Částečně z tohoto důvodu je jen velmi málo řezníků, kteří porážejí sami. Porážka zvířete je také náročná na pracovní sílu. Téměř všichni řezníci nakupují jatečně upravené tělo, části jatečně upraveného těla nebo vykostěné části či maso od velkoobchodníka s masem a následně je zpracovávají na masné výrobky a/nebo uzeniny, které prodávají ve svém řeznictví.

Kontrola masa
Po porážce zvířete se provádí kontrola jatečně upraveného těla, orgánů, jako jsou plíce, játra, slezina, ledviny a mízní uzliny. Schválené jatečně upravené tělo je opatřeno razítkem. Jatečně upravená těla se prodávají masokombinátům v tuzemsku i v zahraničí. Odmítnutá jatečně upravená těla jsou zničena.

Rozčtvrcení jatečně upraveného těla
Játra, slezina a ledviny patří k částem poraženého zvířete, které se nazývají pátá čtvrť. Ostatní "čtvrtě" tvoří podélnou část jatečně upraveného těla. Vedlejšími produkty, které se počítají až do páté čtvrtiny, jsou krev, kůže, dolní část končetin, hlava, jazyk, mozek, kosti, ostatní orgány dutiny břišní (dršťky / trávicí trakt) a dutiny hrudní (srdce, plíce, "brzlík" u telete).

Testování masa
Posuzovatelé, kteří kontrolují jatečně upravené tělo, mohou z orgánů vyčíst, zda se v nich vyskytují abnormality. V případě pochybností se orgán dále zkoumá v laboratoři. Kromě toho se odebírají vzorky krve k vyšetření, aby se zajistilo, že se do oběhu dostane pouze schválené maso.

Screening reziduí
Maso nesmí obsahovat zbytky nebo rezidua léčivého přípravku. Zvířata ošetřená léčivými přípravky mohou být předložena k porážce až po uplynutí povinné čekací doby, aby se předešlo výskytu reziduí veterinárních léčivých přípravků. Kontroluje se, zda jsou dodrženy ochranné lhůty a maximální limity reziduí.
 (Další informace naleznete v otázkách v části věnované zdraví zvířat)

Kontrola potravinového řetězce
Informace o potravinovém řetězci se používají pro kontrolu masa. Obsahují informace o chovu hospodářských zvířat, odkud zvíře pochází. Poskytují informace o zdravotním stavu stáda společnosti a o tom, na kterých farmách se zvíře nacházelo před příchodem na jatka. 
Informace o potravinovém řetězci obsahují také informace o používání veterinárních léčiv a další analytické údaje o bezpečnosti potravin a veřejném zdraví. Lze zde nalézt výsledky prohlídek masa z předchozích porážek dané společnosti a jméno odpovědného veterinárního lékaře.

Klasifikace

O každém jatečně upraveném těle se vypracuje inspekční zpráva. Každé schválené jatečně upravené tělo se krátce po porážce povinně zváží a na základě obecného klasifikačního systému se vyhodnotí jeho kvalita. Zkoumá se masitost, protučnělost a barva masa. Zmasilost telat se označuje jedním z písmen EUROP. U dospělého skotu je to SEUROP. Tučnost a barva masa se označují číslem. U prasat se zmasilost označuje písmeny AA, A, B a C.

Kontrola kvality
NVWA kontroluje, zda mají podniky v pořádku své záznamy, aby bylo možné přijmout opatření v případě, že je s výrobkem něco v nepořádku a hrozí nebezpečí pro veřejné zdraví. NVWA posuzuje výkonnost systémů kvality. Zkoumá se, zda jsou postupy dostatečně účinné z hlediska bezpečnosti potravin. Inspektoři také zkoumají, zda podnik dokáže přijmout odpovídající nápravná a preventivní opatření. Certifikační organizace kontrolují, zda jatka fungují v souladu s požadavky certifikátů. Na jatkách a v podnicích zpracovávajících maso, které vyvážejí mimo EU, se na zajištění kvality často dívají veterináři a inspektoři z těchto vyvážejících zemí.

Hygienické postupy
Hygiena je při porážce velmi důležitá.Na jatkách se přijímají preventivní opatření, jako je ochranný oděv pro ty, kteří chtějí jít do jateční místnosti, povinná dezinfekce obuvi a povinná dezinfekce rukou mýdlem po každé přestávce nebo po návštěvě toalety. Kromě toho existují pravidla pro samotnou porážku. Střeva a orgány se odstraňují tak, aby se jatečně upravené tělo dotýkalo co nejméně. Skladování a přeprava z jatek podléhá hygienickým pravidlům. Na jatka mohou vstupovat pouze zaměstnanci, kteří porážejí. Hygienické protokoly jsou stanoveny v hygienickém řádu společnosti. Každý zaměstnanec jej musí dodržovat. Vše je zaměřeno na čistotu porážky.

  • Nože a stroje
    Nože používané při porážce se během porážky pravidelně dezinfikují, aby se zabránilo bakteriologické kontaminaci jatečně upravených těl. Skladování nožů je vázáno hygienickými pravidly. Stroje a jateční prostory se čistí a dezinfikují nejméně jednou denně. To platí i pro nákladní automobily, které přepravují maso.
  • Porážková linka prochází kontrolou
    Na porážkové lince se provádí bakteriologický výzkum, aby se vyloučila možná kontaminace. Součástí systematických kontrol čištění a dodržování hygienických předpisů je také kontrola kvality vody používané při výrobě. Na jatkách, která nepracují v souladu s hygienickými předpisy, může inspektor porážecí linku dočasně zastavit. Podnik musí nejprve dezinfikovat porážkovou linku nebo jateční místnost, teprve poté může pokračovat v práci.
  • Ochranný oděv
    Zaměstnanci jatek nosí síťky na vlasy, helmy, špunty do uší a kombinézy s gumovou zástěrou a boty nebo obuv s ocelovou špičkou. Poslední jmenovaná výbava závisí na druhu práce, kterou vykonávají. Šperky, piercing a líčení jsou zakázány. Zaměstnanci, kteří pracují s noži, nosí ochranné rukavice z nerezových článků, které pomáhají předcházet nehodám.

Prevence rizik
Některé části těla zvířete jsou preventivně zničeny, protože mohou představovat riziko pro veřejné zdraví. To je případ BSE (bovinní spongiformní encefalopatie). Konzumace produktů s nákazou BSE může mít zdravotní následky. Části dospělého skotu, které představují riziko, se v žádném případě nesmí zpracovávat na potraviny pro lidi a zvířata. Mozek a mícha poraženého dospělého skotu jsou tzv. specifickým rizikovým materiálem (SRM), který musí být spálen. Likvidace je ze zákona povinná. Mezi rizikový materiál patří i slezina, lebka, mandle a tlusté střevo, které se likvidují jako "živočišný odpad". Pravidla pro SRM se vztahují na dospělý skot, ale také na přežvýkavce, jako jsou ovce a kozy.

Likvidace
Zákon rozlišuje materiál s nízkým rizikem (LRM), materiál s vysokým rizikem (HRM) a materiál se specifickým rizikem (SRM). LRM se skládá z masných výrobků, jejichž datum spotřeby vypršelo nebo jejichž struktura masa se liší.

Jatka a oběhové hospodářství

Jatka hrají v oběhovém hospodářství důležitou roli. Téměř všechny části zvířat vyřazené jako potraviny pro lidi se používají k mnoha jiným účelům:

Specializovaní zpracovatelé
Zbytky a vedlejší produkty z jatek putují do specializovaných podniků, které je dále zpracovávají a zhodnocují v jiném odvětví, než je potravinový nebo krmivový řetězec. Z kůže skotu a telat, stejně jako z kůže jiných zvířat (ovcí, koz, prasat, králíků atd.), se vyrábí kůže pro nejrůznější použití.

Střeva se zpracovávají na struny do hudebních nástrojů a tenisových raket, ale používají se také jako obal na klobásy.

Kartáče a štětky se vyrábějí z vedlejších produktů, jako jsou prasečí štětiny. Vepřový měchýř je vhodný k potahování stínidel. Kosti poskytují surovinu pro výrobu lepidla, želatiny a knoflíků. Živočišný tuk je surovinou pro olejářský a tukový průmysl (mýdlo). Živočišný tuk je vhodný pro výrobu bionafty.

Jiné části zvířat jsou surovinou pro krmivo pro domácí zvířata nebo pro farmaceutický a/nebo kosmetický průmysl. Vše je použitelné.

Voda a energie
Jatka spotřebují velké množství vody. Nejen proto, že se o zvířata musí pečovat při příjezdu, ale zejména proto, že se jateční prostory a stroje často stříkají a dezinfikují.

Společnosti přijaly opatření ke snížení spotřeby vody. Toho lze dosáhnout sběrem použité vody a jejím využitím pro čištění užitkových vozidel a stájí. Voda používaná na jatkách ("technologická voda") obsahuje masné bílkoviny, tuky, zbytky krve a sacharidy. Tato voda se nejprve čistí a dezinfikuje. To se děje i s odpadní vodou, která odchází do kanalizace. Jatka šetří vodu úspornými postřikovači a snížením tlaku vody při čištění vysokotlakým postřikovačem. Spotřeba vody se omezuje také používáním odpařovacích kondenzátorů u chladicích strojů a omezením frekvence oplachování a doby oplachování.

Energie (elektřina, palivo) je potřebná na chlazení jatečně upravených těl a přepravu hospodářských zvířat a masa.Mrazení masa pro delší skladování stojí mnoho energie. Jatka přijímají nejrůznější opatření k omezení spotřeby vody a energie, ale také ke snížení spotřeby minerálních paliv, aby se snížily emise CO2.

Jatka investují do energeticky účinných zařízení a do alternativních zdrojů energie, jako je solární a větrná energie a bioplyn, aby efektivněji využívala energii. Hnůj pro tyto bioplynové stanice pochází ze stájí, kde se dočasně shromažďují jatečná zvířata. Bioplyn se používá jako palivo pro nákladní automobily. To je možné zejména u větších jatek. Kromě toho se investuje do výstavby kogeneračních zařízení. Tyto "kogenerační jednotky" využívají plyn k výrobě elektřiny a zároveň k ohřevu vody pro dezinfekci provozoven a vytápění budov. Úspory energie se konečně dosahuje pomocí nových chladicích a mrazicích technik.