12.10.2021

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

12/10/2021

FARM TO FORK – JE ČAS NASLOUCHAT TOMU, CO ŘÍKAJÍ DATA!

Všichni účastníci potravinového řetězce souhlasí s hlavními zásadami stanovenými ve strategii Farm to Fork a jsou si plně vědomi toho, že pro zajištění udržitelnějšího přístupu k našim potravinovým systémům je třeba neustále dosahovat podstatných zlepšení. Nicméně několik nedávno zveřejněných studií o strategii Farm to Fork ukazuje, že současné cíle, pokud budou realizovány v navrhované podobě, budou pro zemědělce v EU a životaschopnost celého evropského zemědělského odvětví znamenat značné náklady.

Čas politických sdělení o strategii “Farm to Fork” již pominul. Nyní je čas analyzovat údaje, které jsou v současné době k dispozici. V posledních měsících se několik klíčových zpráv a studií pokusilo posoudit a změřit dopady cílů, které si Evropská komise stanovila při představení strategií Farm to Fork a Biodiversity v květnu 2020.

Studie provedené Americkým ministerstvem zemědělství (USDA), dále HFFA Research , Společným výzkumným střediskem EU (JRC) , Kielskou univerzitou a také Wageningenskou univerzitou (WUR) dospěly k závěru, že existuje několik významných dopadů, problematických a slepých míst, které musí tvůrci politik v EU (i mimo ni) naléhavě zvážit, pokud jde o implementaci Farm to Fork.

Například:
– Studie JRC předpovídá, že očekávané snížení emisí skleníkových plynů z evropského zemědělství o 40 až 60 % v důsledku realizace cílů Farm to Fork povede k tomu, že evropská zemědělská produkce, včetně emisí z ní, bude outsourcována do třetích zemí.
– Studie Kielské univerzity předpokládá, že by se Evropa mohla stát čistým dovozcem potravin, což je v přímém rozporu s otevřenou strategickou autonomií prosazovanou Evropskou komisí během krize COVID-19.
– Studie USDA dochází k závěru, že cíle stanovené ve strategii Farm to Fork by mohly vést k tomu, že 22 – 184 milionů dalších lidí ve světě bude vystaveno nedostatku potravin.

Proč se Evropa těmito údaji nezabývá?

Všechny tyto studie, které používají různé metodiky a mají různá zaměření a omezení, se vzájemně doplňují. Všechny docházejí ke stejným závěrům. Zemědělská produkce EU se sníží, a to v některých oblastech a u některých produktů poměrně výrazně. Pokud jde o kumulativní dopad cílů, nejnovější studie univerzity Wageningen ukazuje průměrný pokles produkce mezi 10-20 %[1], přičemž u některých plodin bude pokles až 30 %.

Pokud jde o živočišnou výrobu, studie Univerzity v Kielu poukazuje na (průměrné) 20% snížení produkce hovězího masa a 17% snížení produkce vepřového masa v EU. Univerzita Wageningen potvrzuje celkové snížení produkce hovězího, vepřového a mléčného masa, což vede nejen ke zvýšení cen pro spotřebitele v EU, ale ukazuje také na sporné dopady na příjmy chovatelů hospodářských zvířat. To vše, pokud by došlo k implementaci Farm to Fork.

Údaje jasně ukazují na dopady na obchod, příjmy zemědělců a v konečném důsledku na spotřebitelské ceny. Změna potravinového systému za těchto podmínek bude obtížnější a zavedení spotřebních daní, jak navrhuje Evropský parlament, by mohlo být sociálně nespravedlivé.

Všichni aktéři zemědělsko-potravinářského řetězce si uvědomují výzvy, kterým dnes čelíme v oblasti životního prostředí a klimatu. Všichni jsme odhodláni podílet se na boji za zmírnění negativních dopadů změny klimatu. Evropská zemědělská produkce patří k produkci, která je nejšetrnější ke zdrojům a životnímu prostředí na světě. Evropští producenti nicméně věří, že s inovacemi a příslušnou podporou, které jsou základem zemědělské politiky EU, budou zemědělci i nadále vyrábět ještě udržitelnějším způsobem. Uvědomujeme si očekávání společnosti a tvůrců politik v oblasti produkce potravin. Politický cíl, který není založen na datech, však bude mít na evropské zemědělství škodlivé účinky. Musíme vytvářet politiky zaměřené na řešení na základě údajů, které máme k dispozici, jejich základem musí být inovace.

Abychom mohli začít mluvit o řešeních, musíme mít společné porozumění pro výzvy, kterým čelíme při plnění našich cílů v oblasti Farm to Fork. Toto společné chápání by mělo vycházet z komplexního a kumulativního posouzení dopadů, které provede Evropská komise. Nejnovější studie z Wageningenu s různými scénáři jasně ukazuje, že izolované posuzování dopadů cílů Farm to Fork, jaké realizuje i Komise (komise odmítá realizaci kumulativních dopadů), poskytne pouze částečný obraz o kumulativní realitě, s níž se zemědělci a zemědělsko-potravinářští aktéři potýkají v praxi.

Stejně jako Komise chceme ukončit debatu o nutnosti provést posouzení kumulativních dopadů. Požadujeme komplexní posouzení dopadů, protože chceme pochopit, kde mohou vzniknout problémy, abychom mohli diskutovat o možných řešeních.

Evropský model produkce potravin, v jehož čele stojí společná zemědělská politika, je jedním z největších úspěchů Evropské unie. Nechápeme zjevnou snahu bránit našemu pokroku a přehlížet naše úspěchy v době, kdy naši obchodní partneři již hovoří o zaplnění mezer ve výrobě, které Evropa uvolní přechodem na Farm to Fork.

Pokud navíc dojde ke snížení produkce EU, což všichni výzkumníci, kteří posuzovali dopad současných návrhů Komise, jednoznačně očekávají, pak se dovoz zemědělských surovin a přísad do EU určitě výrazně zvýší, čímž se EU stane závislou na dovozu, aby uživila své obyvatelstvo. To by následně pro evropské spotřebitele představovalo několik politických rizik a rizik pro bezpečnost potravin.

Je nejvyšší čas, aby Evropská komise provedla komplexní posouzení dopadů. Termín implementace Farm to Fork, rok 2030, se blíží. Osm let pro zemědělský sektor není tak dlouhá doba. Naléhavě potřebujeme konkrétní návrhy a hlubší diskusi o rozhodnutích, která činíme. Ta však musí být založena na lepších údajích.

[1] Shrnutí výsledků Scénář 4: červené použití pesticidů a živin, 10 % vynětí půdy z produkce

1 https://www.fas.usda.gov/newsroom/economic-and-food-security-impacts-eu-farm-fork-strategy
 2 https://hffa-research.com/wp-content/uploads/2021/05/HFFA-Research-The-socio-economic-and-environmental-values-of-plant-breeding-in-the-EU.pdf
 3 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121368
 4 https://grain-club.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Farm_to_fork_Studie_Executive_Summary_EN.pdf

-END-

Zemědělství a pokrok – Evropská platforma pro udržitelnou zemědělskou produkci
Agri-Food Chain Coalition – Evropská zemědělsko-potravinářská koalice.
potravinového řetězce
AnimalhealthEurope – evropský průmysl živočišných léčiv
AVEC – Evropské sdružení zpracovatelů drůbeže a obchodu s drůbeží
CEFS – Evropské sdružení výrobců cukru
CEJA – Evropská rada mladých zemědělců
CEMA – Evropský průmysl zemědělských strojů
CEPM – Evropská konfederace výrobců kukuřice
CEVI – Evropská konfederace nezávislých vinařů
CIBE – Mezinárodní konfederace evropských pěstitelů cukrové řepy
Clitravi – Styčné centrum pro průmysl zpracování masa v Evropské unii
COCERAL – Evropské sdružení pro obchod s obilovinami, olejnin, luštěnin, olivového oleje, olejů a tuků, krmivy a zemědělskými produkty
Copa-Cogeca – European Farmers and Agri-Cooperatives
CropLife Europe – Evropský průmysl ochrany rostlin
EBB – Evropská rada pro bionaftu
EDA – Evropská mlékárenská asociace
EFFAB – Evropské fórum chovatelů hospodářských zvířat
ELO – Evropská organizace vlastníků půdy
European Livestock Voice – Evropská platforma potravinového řetězce hospodářských zvířat
Euro Foie Gras – Evropská federace Foie Gras
Euroseeds – Evropský sektor osiv
ePURE – Evropský průmysl obnovitelného etanolu
UECBV – Evropský svaz obchodníků s hospodářskými zvířaty a masem
FEFAC – Evropská federace výrobců krmiv
FEFANA – Evropská asociace speciálních krmných složek a jejich směsí
Fertilizers Europe – Evropští výrobci hnojiv
IBC – Mezinárodní konfederace řezníků

Společné prohlášení naleznete také v DE, ES, FR, IT, PL a RO.