19.06.2023

EAAP: "PODPORA ZDRAVÍ A DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVÍŘAT PROSTŘEDNICTVÍM KONTROLY PATOGENŮ"

Zdraví a dobré životní podmínky zvířat jsou výzkumná témata s vícedruhovou povahou, která jsou podporována několika základními veterinárními disciplínami, jako je epidemiologie, virologie, parazitologie a bakteriologie, a vědeckými oblastmi etologie, preventivní veterinární medicíny a stresové fyziologie. Evropská federace veterinárních věd (EAAP) pořádá každý měsíc sérii webových seminářů s cílem informovat, aktualizovat a šířit nejnovější vědeckou literaturu prostřednictvím vysoce postavených řečníků mezi jednotlivými členy EAAP. Cílem 17. webináře EAAP s názvem “Podpora zdraví a pohody zvířat prostřednictvím kontroly patogenů“, pořádaného ve spolupráci s Komisí EAAP pro zdraví a pohodu zvířat, bylo podpořit vědeckou diskusi o otázkách týkajících se zdraví a pohody všech druhů hospodářských zvířat.

Přednáška Christiana Ducrota z francouzského institutu INRAE byla zaměřena na téma “Zdraví a welfare zvířat prostřednictvím kontroly patogenů” a představila interdisciplinární přístup ke zdraví a welfare hospodářských zvířat. Prezentace začala vysvětlením tradičního zemědělského přístupu ke zlepšování zdraví zvířat, který se soustředí na ochranu zvířat před patogeny, což chrání i lidské zdraví. Tento přístup zahrnuje opatření biologické bezpečnosti k zabránění kontaktu s infekčními hrozbami, plány očkování a eradikace ke kontrole specifických infekčních onemocnění a chov zvířat v uzavřených prostorách ke kontrole různých environmentálních infekčních a parazitárních onemocnění. Kontrola patogenů je jedním z hlavních preventivních prostředků, které veterinární lékaři používají k ochraně zdraví zvířat v zemědělských podnicích, stejně jako dobré podmínky prostředí a výživa podporující odolnost vůči infekcím a posilující imunitu, což snižuje potřebu antibiotik.

Někteří zemědělci dnes odmítají léčbu nemocných zvířat antibiotiky, aby si udrželi označení “bez antibiotik”. To však může způsobit špatný zdravotní stav zvířat a mít negativní dopad na jejich dobré životní podmínky, protože antibiotika jsou za určitých podmínek nezbytná pro dobrý zdravotní stav a dobré životní podmínky zvířat. Z tohoto důvodu existuje ze strany veterinárních lékařů a části odvětví živočišné výroby silná poptávka po nástrojích a ukazatelích pro sledování zdraví a dobrých životních podmínek v zemědělských podnicích, které by lépe umožnily sledovat potřebu a používání antimikrobiálních látek. Totéž by mohlo vzniknout v oblasti kontroly parazitů.

Dobrý zdravotní stav zvířat je jednou ze složek, která se podílí na celkovém standardu welfare zvířat. Je tedy zřejmé, že jakákoli nemoc vyvolávající bolest, utrpení a snížení fyzických schopností ovlivní welfare zvířete, takže můžeme konstatovat, že kontrola patogenů vede k menšímu počtu nemocí, lepšímu zdraví zvířat a následně k lepšímu celkovému welfare. Existují však také protichůdné aspekty mezi kontrolou patogenů a welfare. Jak již bylo stanoveno dříve, kontrola patogenů má pozitivní dopad na zdraví zvířat a lidí v souvislosti se zoonotickými chorobami a zůstává primárním prostředkem kontroly infekčních chorob.  Většina prostředků kontroly patogenů však snižuje svobodu zvířat projevovat normální chování, jako je zkoumání venkovního prostředí a hledání potravy. Jak tedy vyvážit její pozitivní a negativní jevy?

Vztah mezi zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat je vnímán různě. Hlavním cílem veterinárních lékařů je udržet zvířata v dobrém zdravotním stavu, zatímco někteří zemědělci dávají přednost udržení dobrého zdravotního stavu a kladou důraz na pohodu svých zvířat. A samozřejmě v dnešní době má na budoucnost způsobu chovu zvířat velký vliv i pohled občanů a spotřebitelů. Systematický přehled postojů, vnímání a chování veřejnosti k nemocem v živočišné výrobě souvisejícím s dobrými životními podmínkami hospodářských zvířat ukazuje, že ohledy na dobré životní podmínky zvířat se nejvíce týkají žen, mladé generace a lidí s vyšším vzděláním. Kromě toho je měření přirozenosti další ústřední složkou při určování dobrých životních podmínek zvířat, protože se týká chování zvířat a životních podmínek, jako je dostatek prostoru, volnost chování podle přirozených instinktů a přístup do venkovních prostor. Schopnost hospodářských zvířat projevovat přirozené chování je pro jejich celkovou pohodu natolik zásadní, že snahy o ochranu zdraví na úkor přirozenosti nejsou podporovány. V závislosti na zúčastněných stranách by neměla být kontrola patogenů upřednostňována za každou cenu. Je třeba analyzovat rovnováhu, která může záviset na nebezpečnosti patogenů, zoonotickém riziku a zásadních aspektech kontrolních opatření. Společenský zájem má tendenci upřednostňovat přirozenost na úkor zdraví zvířat a potřebu zdůvodnění, vysvětlení a komunikace pro zavedení důrazných opatření pro tlumení nákaz.