17.07.2023

UDRŽITELNÉ STRATEGIE KRMENÍ ZVÍŘAT

Evropské odvětví živočišné výroby čelí velkým výzvám: zlepšování vlivu na životní prostředí a zlepšování zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. Zelená dohoda EU a strategie Farm to Fork stanovily politická očekávání a společenské požadavky se vyvíjejí, ale nástroje a pobídky k dosažení změn nejsou vždy k dispozici.

FEFAC, odborníci na výživu zvířat zastupující průmysl krmných směsí a premixů v EU, zahájili osvětovou kampaň o potenciálních přínosech pokročilých krmných strategií pro lepší a oběhově udržitelnou živočišnou výrobu a akvakulturu. Živočišná výroba musí zlepšit svou udržitelnost a je nezbytné zajistit podmínky, které pomohou posílit postavení chovatelů hospodářských zvířat při ekologickém přechodu.

Výživa zvířat může hrát klíčovou roli v udržitelném zemědělství. Měla by být součástí politik, které pomohou dosáhnout cílů udržitelnosti a zároveň zachovat silnou socioekonomickou strukturu ve venkovských oblastech. S ohledem na tuto skutečnost zahájila FEFAC projekt Charta udržitelnosti krmiv.

Charta udržitelnosti krmiv FEFAC 2030 je reakcí evropského krmivářského průmyslu na cíle EU v oblasti zelené politiky, které ovlivňují výrobu krmiv a živočišnou výrobu v EU. Charta obsahuje pět ambicí:

1. Příspěvek ke klimaticky neutrální produkci hospodářských zvířat a akvakultury prostřednictvím krmiv

2. Podpora udržitelných potravinových systémů prostřednictvím vyšší efektivity zdrojů a živin

3. Podpora přístupů odpovědného získávání zdrojů

4. Příspěvek ke zlepšení zdraví a dobrých životních podmínek hospodářských zvířat

5. Zlepšení socioekonomického prostředí a odolnosti odvětví chovu hospodářských zvířat a akvakultury

Charta obsahuje konkrétní opatření v odvětví krmiv na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, která zahrnují řešení v oblasti výživy zvířat, jež mohou pomoci zvýšit udržitelnost chovu hospodářských zvířat. Jejich cílem je poskytnout smysluplné odpovědi na rostoucí očekávání trhu a zvýšené společenské požadavky na úrovni EU i na celosvětové úrovni.

V období do roku 2030 bude FEFAC zveřejňovat výroční zprávy o pokroku Charty udržitelnosti krmiv, založené na spolehlivých ukazatelích udržitelnosti v odvětví, aby bylo možné měřit, jak její členové provádějí konkrétní opatření v oblasti krmivového řetězce, která mají dopad. Opatření FEFAC pod hlavičkou jeho Charty udržitelnosti jsou také spojena se závazky FEFAC v Kodexu chování EU pro odpovědné podnikání a marketing potravin.

Charta předkládá přehled možných přínosů strategií krmení zvířat, ať už na základě konkrétních složek nebo procesu. Jejím cílem je poskytnout spolehlivé vědecky podložené informace o technikách, o tom, jak fungují a pro které druhy, a některé úvahy o ekonomických dopadech a kompromisech.

Viceprezident FEFAC Asbjørn Børsting zdůrazňuje, že “je nejvyšší čas, aby krmivářský průmysl ukázal a prokázal, co může výživa zvířat přinést odvětvím živočišné výroby a akvakultury pro ekologický přechod, aby rozhodovací orgány a partneři v potravinovém řetězci mohli s plnou důvěrou posoudit a schválit investiční potenciál těchto krmivářských technologií. Chceme rozhodovacím orgánům, partnerům v potravinovém řetězci a veřejnosti ukázat, že existuje vědecky podložená alternativa k jednodušší preferenci snižování počtu hospodářských zvířat v EU za účelem podpory cílů udržitelnosti, která by pouze zvýšila závislost EU na dovozu ze třetích zemí.”

“Chtěl bych vyzvat naše partnery v hodnotovém řetězci v živočišné výrobě, aby vzali na vědomí široké spektrum řešení, která nabízí výroba krmných směsí – dodal nově zvolený prezident FEFAC Pedro Cordero – a která jim mohou pomoci na jejich cestě k překonání výzev udržitelnosti.”

Publikace FEFAC a doprovodné případové studie jsou k dispozici online na webových stránkách FEFAC.