06.07.2023

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT NENÍ VINÍKEM VŠECH EKOLOGICKÝCH VÝZEV.

Před hlasováním Evropského parlamentu o směrnici o průmyslových emisích, která staví i středně velké chovy dobytka na roveň průmyslovým továrnám znečišťujícím životní prostředí, svět eko-animalistických ideologií nastartoval své motory peticemi a lobbováním u poslanců Evropského parlamentu, aby během plenárního hlasování schválili návrh Komise, který by ale vedl k vážnému poškození klimatu, životního prostředí obecně a k ohrožení potravinového zabezpečení evropských občanů. Tento právní předpis je předstupněm ke zrušení chovu hospodářských zvířat v Evropě. Proč by mělo odvětví živočišné výroby platit za nesplnění dekarbonizačních cílů v odvětví energetiky a dopravy, které jsou skutečnými viníky dopadů využívání fosilních paliv na klima?

Inventura EU 2021 nás informuje, že nejvýznamnějším odvětvím z hlediska emisí je energetika (27 % celkových emisí EU), následuje doprava (22,5 %), průmysl (22 %) a spotřeba domácností (13 %), zatímco zemědělství je na pátém místě s 11 %.

Pokud však vezmeme v úvahu bilanci zachycování uhlíku ve venkovských oblastech (ve výši 230 milionů tCO2e), klesne na pouhá 4 %. Nejdůležitějším aspektem je, že EU ve své snaze vynutit si snížení počtu chovů dobytka nebere v úvahu již úspěšné snížení emisí z evropských chovů dobytka, které mezi lety 1990 a 2020 klesly o 23 % (z 317 na 245 mil. t CO2e), ani snížení emisí enterického metanu (-22 %), plynu, který je rovněž kritizován jako vysoce znečišťující.

Vezmeme-li v úvahu nejen sekvestraci uhlíku, ale také nové metriky navržené oxfordskými fyziky atmosféry a FAO, které považují metan za plyn s krátkou dobou života, a tudíž neměřitelný z hlediska CO2e (CO2 je plyn s dlouhou dobou života), přispěl chov hospodářských zvířat v EU (především skotu) snížením emisí metanu spíše než k oteplení atmosféry k jejímu ochlazení, a to celkem o -2.9 miliard CO2ew, což je snížení srovnatelné se snížením, kterého bylo dosaženo zachycováním uhlíku prostřednictvím půdy a vegetace za stejné období.

Na to, jak se metan chová, tj. na jeho schopnost krátkodobě ochlazovat atmosféru při snižování emisí, upozornili tvůrci politik, kteří mohou vidět zkratku k dosažení klimatických cílů v utlumení chovu přežvýkavců namísto toho, aby se ostatní odvětví podrobila přísnějším plánům na dekarbonizaci fosilních paliv.

Nucené omezení chovu hospodářských zvířat nejenže nebezpečně sníží zásoby vysoce kvalitních bílkovin v EU pod úroveň strategické rezervy (rezerva je vždy potřebná pro případ epidemií nebo fyzických či obchodních válek), ale také zvýší dovoz masa a mléka ze třetích zemí, čímž se problém přesune do oblastí, kde je efektivita chovu hospodářských zvířat nižší než v Evropě. To by znamenalo, že dopad na klima na jednotku dovážených bílkovin by byl vyšší.

Došlo by také k dalším vedlejším škodám, včetně opuštění pastvin (důležitých pohlcovačů CO2), snížení množství organické hmoty dostupné pro ekologické zemědělství a snížení dostupnosti surovin pro řemeslné výrobky s chráněným označením původu.

Není třeba vytvářet tak složité scénáře. Stačí sledovat realitu a tvůrci politik si uvědomí, že evropský chov skotu není pro klima problémem, ale součástí řešení. Proč by měl chov dobytka platit za znečištění způsobené jinými průmyslovými odvětvími?

Autor: profesor Giuseppe Pulina, emeritní předseda Asociace pro vědu a živočišnou výrobu (ASPA), řádný profesor etiky a udržitelnosti zemědělství na katedře zemědělství univerzity v Sassari a předseda italské asociace Carni Sostenibili.