10.07.2023

JSOU V NAŠICH POTRAVINÁCH ZBYTKY ANTIBIOTIK?

Jednoduše řečeno: v potravinách, které jíme, nejsou žádná škodlivá rezidua antibiotik. Přísná pravidla EU chrání spotřebitele před jakýmikoli škodlivými rezidui v potravinách živočišného původu tím, že stanovují časový rámec pro odstranění jakýchkoli stop antibiotik nebo jiných léčiv ze zvířat předtím, než se jakékoli potravinářské výrobky dostanou do potravinového řetězce.

Podle zákona nesmí potraviny, jako je maso, mléko nebo vejce, získané ze zvířat ošetřených veterinárními léčivy nebo vystavených biocidním přípravkům používaným v zemědělství, obsahovat žádná rezidua, která by mohla být nebezpečná pro zdraví spotřebitele. Pravidla EU rovněž stanovují normy pro “ochranné lhůty”. Jedná se o minimální dobu, která musí uplynout mezi ošetřením zvířete a okamžikem, kdy se zvíře nebo jeho produkty mohou dostat do potravinového řetězce.

Pro každý veterinární léčivý přípravek jsou stanoveny ochranné lhůty, aby se zajistilo, že pokud při léčbě zvířat vzniknou rezidua, budou pod specifickými, vědecky stanovenými limity, které se nazývají maximální limity reziduí (MLR). Pokud je zvířeti podáván léčivý přípravek, přítomnost reziduí léčivého přípravku ve zvířatech a jejich potravinách se časem snižuje, protože je metabolizován a vylučován z těla zvířete. Testy, kterými se zjišťuje rychlost poklesu těchto hladin, jsou součástí testování bezpečnosti potravin, které musí veterinární společnosti předložit při žádosti o licenci na prodej nového veterinárního léčivého přípravku pro použití u zvířat určených k produkci potravin.

Tím je zajištěno, že se v potravinách nevyskytují žádná nebezpečná rezidua. V rámci přísné opatrnosti jsou skutečné maximální limity reziduí často tisíckrát nižší než úroveň, při které by jakékoli stopy léčivého přípravku měly jakýkoli dopad na zdraví spotřebitele. Tyto limity jsou přísně sledovány vnitrostátními orgány, aby bylo prostřednictvím programů dozoru nad rezidui zajištěno, že všechny potraviny pocházející ze živočišných produktů jsou bezpečné.

Všechna léčiva pro zvířata jsou přísně regulována, což znamená, že je zajištěna jejich kvalita, bezpečnost pro zvířata, lidi a životní prostředí a účinnost. Kromě toho je zavedena řada bezpečnostních faktorů na ochranu spotřebitelů. Pokud byla zvířata léčena léčivy, regulační orgány, jako je Evropská agentura pro léčivé přípravky a CODEX, standardizační orgán podporovaný FAO a WHO, stanovují přísné limity pro zbytková množství povolená pro vstup do potravinového řetězce.

Všechny veterinární léčivé přípravky, včetně antibiotik používaných u hospodářských zvířat, mají maximální limity reziduí stanovené nařízením 470/2009 a uvedené v nařízení 37/2010. Bezpečnost reziduí posuzuje také Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) při EMA. Stanovení maximálních limitů reziduí zahrnuje několik kroků. V každé fázi regulační orgány vytvářejí bezpečnostní faktor, aby minimalizovaly potenciální rizika pro osoby konzumující potraviny ze zvířat léčených léčivými přípravky.

Z nejnovější zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o výsledcích monitorování reziduí veterinárních léčivých přípravků vyplývá, že v případě celkových reziduí byla u více než 620 000 vzorků odebraných ve všech zemích EU a na Islandu a v Norsku zjištěna přítomnost nežádoucích látek nad rámec limitů pouze v 0,17 % případů. A u antibakteriálních látek, mezi něž patří antibiotika, byla zjištěna přítomnost nadlimitních látek pouze u 0,14 % vzorků (což ukazuje na neustálý pokles pozitivních vzorků). Vzorky jsou analyzovány podle zvláštních pravidel EU: Směrnice Rady 96/23/ES o opatřeních pro sledování některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech. Pokračující úspěchy při zajišťování bezpečnosti potravin jsou výsledkem většího dodržování ochranných lhůt pro léčbu ze strany zemědělců a neustálého snižování používání antibiotik, což potvrzuje odhodlání odvětví chovu hospodářských zvířat a veterinární medicíny v boji proti rezistenci vůči antibiotikům. “Mise”, kterou hodnotový řetězec živočišné výroby aktivně přijímá v rámci iniciativy “Jedno zdraví”.