10.10.2022

EVROPSKÁ KOMISE BY MĚLA MÍT VYVÁŽENÝ PŘÍSTUP K UDRŽITELNÝM POTRAVINÁM ZALOŽENÝ NA FAKTECH A VĚDECKÝCH POZNATCÍCH.

V návaznosti na nedávné zveřejnění dokumentu s názvem “Na cestě k udržitelné spotřebě potravin” jsme jménem několika evropských sdružení v rámci hodnotového řetězce hospodářských zvířat zaslali Evropské komisi dopis, v němž jsme vyjádřili obavy ohledně znění mandátu pro vědecké stanovisko skupiny hlavních vědeckých poradců. Poradní skupina Evropské komise byla požádána, aby vypracovala vědecké stanovisko k udržitelnosti potravin a pokyny k překonání překážek, které brání spotřebitelům v přijímání zdravé a udržitelné stravy. Při čtení dokumentu o rozsahu působnosti se však zdá, že Komise zaujala spíše ideologický pohled na produkci a spotřebu masa.

V dopise znovu zdůrazňujeme, že důrazně podporujeme ekologicky, sociálně a ekonomicky udržitelný potravinový systém. V dokumentu se bez vědeckého odkazu a kontextu uvádí, že “zvýšená celosvětová poptávka po rybách, mase a dalších živočišných produktech” “přispívá k nadměrné spotřebě, obezitě a dalším zdravotním determinantům úzce souvisejícím se zvýšeným rizikem nepřenosných onemocnění” a že živočišná výroba je spojena s emisemi skleníkových plynů, problémy s dobrými životními podmínkami zvířat, dopadem na využívání půdy, znečištěním ovzduší a vody, jakož i s rozvojem a šířením zoonóz a multirezistentních bakterií“.

V dopise Komisi vyjadřujeme své zklamání z takového přístupu. Spíše než jako vědecky prezentované se čte jako seznam obecných a poněkud nespravedlivých zobecněných obvinění vůči celému odvětví. Mnoho subjektů v hodnotovém řetězci živočišné výroby vynakládá obrovské úsilí na zlepšení svých postupů, a to ještě před předložením strategie Farm to Fork, a zavedlo nejlepší dostupné techniky ke snížení uhlíkové stopy, zlepšení zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, dodávání zdravějších produktů a řešení společenských výzev.

Komise by se měla zabývat otázkou udržitelnosti potravin na základě faktů a vědeckých poznatků, nikoliv na základě předpojatého černobílého pohledu na situaci. Když mluvíme o udržitelných potravinách, musíme mluvit o udržitelných potravinových systémech, což je cílem strategie Farm to Fork. V takovém systému hraje roli každý prvek, včetně živočišných produktů. Nemůžeme vyřadit žádný prvek, protože systém jako celek bez něj nemůže fungovat. Například ekologická rostlinná výroba by nebyla možná bez hnoje hospodářských zvířat. Chov hospodářských zvířat je také skvělým způsobem, jak podpořit oběhové hospodářství, protože umožňuje využití vedlejších produktů, které by se jinak ztratily.

Kromě toho je model chovu zvířat v EU, založený na diverzifikovaných, místních a rodinných zemědělských strukturách, klíčovou součástí evropských venkovských a pobřežních oblastí. Podporuje život ve venkovských oblastech tím, že poskytuje pracovní místa. Přispívá k oběhovému biohospodářství, biologické rozmanitosti a ochraně krajiny a zároveň zajišťuje stálé a cenově dostupné dodávky výživných potravin potřebných pro vyváženou stravu. Zatímco nadměrná konzumace masa, ryb, mléčných výrobků nebo mnoha potravin může vyvolávat poruchy příjmu potravy, zdravotní dysfunkce a nemoci, potraviny živočišného původu konzumované v přiměřeném množství jsou důležitou součástí vyvážené stravy.

Z tohoto důvodu je krajně nespravedlivé líčit toto odvětví jako de facto neudržitelné a obecně spojovat živočišný řetězec EU s “emisemi skleníkových plynů, problémy s dobrými životními podmínkami zvířat, dopadem na využívání půdy, znečištěním ovzduší a vody, jakož i s rozvojem a šířením zoonóz a multirezistentních bakteriíbez jakéhokoli vědeckého podkladu nebo kontextu. V našem dopise doufáme, že negativní sdělení proti našemu odvětví obsažená v dokumentu o rozsahu působnosti nepovedou k vývoji nástrojů, které povedou k odsunutí produktů pocházejících z hodnotového řetězce živočišné výroby na vedlejší kolej, místo aby stimulovaly udržitelnou výrobu a uvádění produktů živočišného původu na trh.

Je důležité zajistit vyvážená a vědecky podložená fakta, která mohou poukázat na rozdíly mezi více a méně udržitelnými obchodními postupy, ale vyhnou se rozdělujícím a zjednodušujícím sdělením proti konkrétním odvětvím a zohlední, že se jedná o celý systém, kde každý prvek hraje svou roli, aby byl udržitelný.