23.11.2023

EVROPSKÁ AGENTURA PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY HLÁSÍ DALŠÍ POKLES PRODEJE ANTIBIOTIK PRO ZVÍŘATA

Meziroční pokles používání antibiotik v evropských zemědělských podnicích pokračuje, což představuje nový milník ve snižování používání antimikrobiálních látek a podpoře boje proti rezistenci vůči antibiotikům. Evropské země výrazně snížily prodej antibiotik určených k použití u hospodářských zvířat: takové jsou závěry Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) v její 13. výroční zprávě. Podle nového vydání zprávy ESVAC Prodej veterinárních antimikrobiálních látek v 31 evropských zemích v roce 2022” s trendy od roku 2010 do roku 2022 se celkový prodej veterinárních antibiotik v 29 zemích EU/EHP plus Švýcarsku a Spojeném království, které poskytly údaje o prodeji nebo předepisování veterinárních antibiotik v roce 2022, snížil o 12,7 % oproti roku 2021.

Hlavním ukazatelem používaným k vyjádření prodeje antibiotik pro hospodářská zvířata v poměru je miligram (mg) prodané účinné látky na “populační korekční jednotku” (PCU) – mg/PCU. PCU zohledňuje velikost populace zvířat určených k produkci potravin, včetně všech koňovitých a bez domácích zvířat, a používá se k normalizaci údajů o prodeji na základě počtu užitkových zvířat léčených antibiotiky v každé zemi.

V 25 zemích, které agentuře EMA poskytly průběžné údaje za období 2011-2022, se prodej veterinárních antibiotik snížil o více než polovinu, a to až o 53 % během tohoto období, ze 161,2 mg/PCU v roce 2011 na 75,8 mg/PCU v roce 2022, čímž dosáhl nejnižší zaznamenané úrovně. Během tohoto období se celkový prodej v mg/PCU snížil ve 24 zemích, přičemž ve 21 z nich došlo k poklesu o více než 15 % a až o 67,5 %.

Ve stejném období se výrazně snížil prodej antibiotik AMEG kategorie B. WHO považuje tyto třídy, spolu s makrolidy a ketolidy, za kriticky důležité (CIA) a nezbytné pro humánní medicínu. Konkrétně mezi lety 2011 a 2022 poklesl prodej cefalosporinů 3. a 4. generace o 49,0 %, fluorochinolonů o 24,7 %, ostatních chinolonů o 89,7 % a polymyxinů o 81,0 %.

Zpráva rovněž obsahuje informace o pokroku při plnění cílů stanovených ve strategii Farm to Fork, jejímž cílem je snížit prodej antimikrobiálních látek pro hospodářská zvířata a akvakulturu o 50 % do roku 2030 ve srovnání s referenčním rokem 2018. Jak se uvádí ve zprávě ESVAC, v roce 2022 dosáhlo 27 členských států EU o něco více než poloviny cíle snížení prodeje stanoveného pro rok 2030 ve srovnání s rokem 2018, což ukazuje, že jsou na dobré cestě ke splnění stanovených cílů. Udržením ročního snížení o přibližně 5 % v průběhu příštích osmi let bude možné očekávaný cíl splnit.

EMA monitoruje prodej veterinárních antimikrobiálních látek v Evropě prostřednictvím projektu ESVAC od roku 2009. Od té doby se počet zúčastněných zemí více než ztrojnásobil, z 9 na 31 v roce 2022. Za 13 let fungování systému ESVAC se podařilo shromáždit spolehlivé údaje o prodeji veterinárních antimikrobiálních látek a poskytnout tak zúčastněným zemím cenné informace o dopadech jejich úsilí o podporu uvážlivého používání a stanovení cílů pro snížení spotřeby antimikrobiálních látek u zvířat.

Toto je poslední zpráva s údaji pouze o prodeji pod názvem ESVAC. Koncepce ESVAC však byla začleněna do právních předpisů EU, čímž se sběr údajů stal povinným pro všechny země, a to nejen pro prodej veterinárních antimikrobiálních látek, ale také pro používání antimikrobiálních látek u zvířat v následujících letech. První zpráva, která bude zahrnovat prodej i použití u užitkových zvířat v roce 2023, bude zveřejněna v roce 2025.