29.04.2024

EVROPSKÝ KULATÝ STŮL PRO UDRŽITELNOST HOVĚZÍHO MASA: BUDOUCNOST UDRŽITELNOSTI

Mezi hlavní cíle lidstva patří udržitelnost a evropské odvětví hovězího masa se aktivně snaží stát v čele pozitivních změn a péče o životní prostředí. Cestou, jak řešit četné závažné environmentální, sociální a ekonomické problémy, kterým evropské odvětví hovězího masa čelí, může být organizace ERBS, Evropský kulatý stůl pro udržitelnost hovězího masa. ERBS byla založena v roce 2018 s cílem sjednotit odvětví hovězího masa k dosažení pozitivního, měřitelného a důvěryhodného dopadu. ERBS se zaměřuje na udržitelnost evropského hovězího masa od farmy až po vidličku a buduje svět, kde jsou všechny aspekty hodnotového řetězce hovězího masa ekologické, sociálně odpovědné a ekonomicky životaschopné.

Udržitelný chov hovězího masa bylo třeba řešit v předkonkurenčním prostoru. Členové ERBS spolupracují na sdílení znalostí, vytváření řešení a podpoře udržitelných systémů chovu hovězího dobytka, které zajišťují nejlepší kvalitu života skotu. To zlepšuje zdraví zemědělské krajiny, pomáhá řešit klimatickou krizi a krizi volně žijících zvířat a posiluje živobytí při produkci zdravých a výživných potravin. ERBS sjednocuje a koordinuje programy udržitelnosti na základě společného programu s cílem dosáhnout měřitelného a pozitivního dopadu v rámci hodnotového řetězce chovu hovězího masa, který je v souladu se zásadami Globálního kulatého stolu pro udržitelné hovězí maso (GRSB) a dalších významných mezinárodních orgánů. Všichni členové se zavázali ke společné vizi a poslání a jsou s nimi v souladu, vykazují stejné cíle a dosahují pozitivního dopadu na dobré životní podmínky zvířat, veterinární medicínu, životní prostředí a řízení zemědělských podniků.


Pozitivní pokrok v udržitelnosti hovězího masa

Aktéři napříč hodnotovým řetězcem v ERBS jsou odhodláni a aktivně pracují na dosažení pozitivního pokroku v oblasti udržitelnosti hovězího masa. Kulatý stůl sjednocuje všechny k měřitelnému pokroku při dosahování stejných sladěných cílů. Uznává se rozmanitost evropských výrobních systémů a poskytuje se volnost pro dosažení pokroku způsobem, který odpovídá místním podmínkám. Jedním z hlavních závazků je řešení prioritních zemědělských výzev s měřitelným dopadem. Od pomoci zemědělským podnikům udržet si životaschopnost až po podporu mezinárodních iniciativ na vysoké úrovni prostřednictvím Globálního kulatého stolu pro udržitelné hovězí maso (GRSB) – práce členů je zaměřena na místní kontext, ale zároveň se promítá do pozitivního globálního příběhu. Společně, v prostředí předkonkurenční spolupráce, dospívají k pragmatickým řešením společných problémů. “Výzvy, které řešíme na evropské úrovni, jsou často stejné jako na úrovni celosvětové, jsme aktivní součástí GRSB a naše cíle mají přímou návaznost až na globální cíle” – říká Rozanne Davis z ERBS.

Klíčové organizace spolupracují v rámci platformy. Platformy v dané zemi jsou skupiny evropských zúčastněných stran napříč celým hodnotovým řetězcem hovězího masa, které jsou formálně propojeny a společně usilují o udržitelnější produkci hovězího masa s využitím výsledných cílů, které ERBS stanovila na místě společně se zemědělci. Jsou koordinovány na úrovni jednotlivých zemí a může se jednat o stávající organizace, programy či schémata nebo o nové skupiny z celého průmyslu, akademické obce, vlády a společnosti. Šest z největších evropských zemí produkujících hovězí maso (Francie, Německo, Irsko, Itálie, Polsko a Spojené království) již má platformu ERBS, všechny pracují na stejném cíli a uplatňují místně relevantní přístupy se 125 činnostmi/projekty, které vedou k měřitelnému a věrohodnému pokroku v oblasti udržitelnosti hovězího masa v Evropě. ERBS uznává platformy, které se zavázaly pracovat na dosažení osmi výsledných cílů, a uznání ERBS se měří v šesti stupních (více informací naleznete zde).

Platformy žádají ERBS o uznání, provádějí své plány činnosti a každoročně podávají zprávy o svém pokroku. Rozanne Davisová zdůrazňuje: “Z hlášení o pokroku za rok 2023 vyplývá, že v každé oblasti výsledků (medicína, dobré životní podmínky zvířat, životní prostředí a řízení hospodářství) existují příklady pokroku podloženého daty.” Platformy převzaly vedoucí úlohu při prosazování pokroku a přizpůsobení činností místnímu kontextu, od školení přes výzkum až po ovlivňování stakeholderů, umožnění a podporu dialogu napříč hodnotovými řetězci a ovlivňování národních/certifikačních systémů.

Do aktivit platformy je zapojeno více než 250 000 evropských zemědělců a jejím posláním je, aby všechny aspekty hodnotového řetězce hovězího masa byly uznávány za to, že přinášejí měřitelné pozitivní dopady a zlepšení v oblasti klíčových priorit udržitelnosti. Cílem je spolupracovat s dalšími organizacemi, které se zavázaly k neustálému zlepšování udržitelnosti evropské produkce hovězího masa. Zemědělci a spřízněné oborové organizace viditelně demonstrují udržitelné zemědělské postupy ve své zemi na evropské scéně.”


Tvorba společné vize budoucnosti odvětví hovězího masa

ERBS pomáhá dodavatelům zavádět postupy v oblasti udržitelnosti a upozorňuje zákazníky na pokroky v oblasti udržitelnosti v evropských dodavatelských řetězcích. To také pomáhá lépe zviditelnit přínosy masného průmyslu a utvářet společnou vizi pro budoucnost hovězího průmyslu. Propojení a konstruktivní spolupráce s partnery v odvětví hovězího masa na sladěných udržitelných postupech pomůže pokročit v udržitelnosti produkce hovězího masa a aktivně přispěje k pokroku, kterého je dosahováno v celé Evropě. ERBS uznává a posiluje národní a místní programy, protože Evropa má různé výrobní systémy a klimatické podmínky. Proto ERBS vítá a podporuje zúčastněné strany v rozvíjení jejich přístupu v souladu s místními podmínkami. Cílem je překračovat rámec dodržování předpisů a usilovat o dosažení měřitelných výsledků.

Za tímto účelem ERBS konzultovala a dohodla se na čtyřech akčních oblastech zaměřených na osm výsledných cílů, které mají sladit všechny platformy v evropských zemích. “V současné době konzultujeme se zúčastněnými stranami ERBS revidovaný soubor cílů. To následuje po důkladném procesu revize, který zahrnuje výzkum krajiny (nejnovější poznatky o vědě, politice a vývoji na trhu) a posouzení významnosti. Nové cíle budou brzy zveřejněny,” říká Rozanne Davisová.

V oblasti životního prostředí je cílem snížit intenzitu emisí skleníkových plynů o 15 % do roku 2025, aby se uznala pozitivní úloha produkce hovězího masa při zmírňování změny klimatu prostřednictvím strategií snižování emisí a sekvestrace. V oblasti veterinárních léčiv je výsledným cílem celkové používání antibiotik pod 10 mg/kg do roku 2023 a snížení používání nejprioritnějších kriticky důležitých antibiotik (HP-CIA) o 50 % do roku 2023. V oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat je cílovou hodnotou míra úmrtnosti pod 1,5 % a u systémů s mírou úmrtnosti nad touto cílovou hodnotou by mělo být dosaženo meziročního snížení o 20 %. Všechna zvířata by měla mít do roku 2030 přístup k volnému ustájení a měla by jim být poskytována úleva od bolesti při všech chirurgických zákrocích a kastraci, odrohování a vyřazení z chovu. V oblasti řízení zemědělských podniků je akční oblastí snížení počtu závažných nehod v zemědělských podnicích a snížení počtu úmrtí s celkovým cílem dosáhnout nulové hodnoty.


Platforma SAI

ERBS pořádá platforma Iniciativy pro udržitelné zemědělství (SAI), která sdružuje více než 180 členských společností a organizací, jež již více než 20 let vedou udržitelné zemědělství po celém světě. Platforma SAI přináší svým členům hodnotu prostřednictvím předkonkurenční spolupráce, sdílení znalostí a vývoje programů a nástrojů, které pomáhají členům vidět širší souvislosti a provádět změny v praxi. Šest zemí zapojených do ERBS představuje 70 % evropské produkce hovězího masa a zahrnuje maloobchodníky, producenty hovězího masa, příbuzná odvětví a zpracovatele. Společně jsou průkopníky změn na průmyslové úrovni. ERBS je díky svým dosavadním klíčovým úspěchům hrdá na to, co se dosud podařilo uskutečnit, a má velké ambice do budoucna.

Evropské hodnotové řetězce jsou naprosto odhodlány dodržovat vysoké standardy dobrých životních podmínek zvířat a neustále se zlepšovat,” dodává Rozanne Davisová. “Pro členy Evropského kulatého stolu pro udržitelnost hovězího masa je zdraví a dobré životní podmínky zvířat zásadní součástí celkové udržitelnosti produkce hovězího masa – zajištění prostředí, ve kterém se skotu daří, má pozitivní dopad na produktivitu a produkci, což následně podporuje ekonomickou životaschopnost; a má také pozitivní dopad na životní prostředí díky spojení s umožněním nižších emisí skleníkových plynů.