10.10.2023

FAKTA O HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘATECH A VYUŽÍVÁNÍ PŮDY

Spotřebitelé se jen zřídka dozvědí o přínosu hospodářských zvířat pro naši zemi a o pozitivních aspektech pastvy. Místo toho je chov hospodářských zvířat často vnímán jako pouhé využívání naší půdy a využívání stále většího množství půdy k pěstování krmiva pro zvířata, které by mohlo být lépe využito k pěstování plodin pro lidi.

Podívejme se tedy na fakta. Zaprvé, v Evropě zůstala plocha využívaná pro zemědělství a pastvu hospodářských zvířat za posledních 60 let téměř konstantní. Za druhé, velkou část půdy využívané k pastvě hospodářských zvířat nelze přímo využít k pěstování plodin.

Celková výměra zemědělské půdy, která se v současné době celosvětově využívá pro chov hospodářských zvířat, činí 2,5 miliardy hektarů, což je přibližně 50 % světové zemědělské plochy a asi 20 % celkové suchozemské plochy na Zemi. Chov hospodářských zvířat probíhá na velkých plochách, které se využívají především k pastvě a pěstování krmiv pro zvířata. Největší část této plochy, která činí 2 miliardy hektarů, tvoří pastviny využívané zvířaty.

Dalších 1,2 miliardy hektarů travnatých ploch není spásáno hospodářskými zvířaty, protože jsou okrajové, chudé nebo ve vysoké nadmořské výšce, nebo je tvoří stepní a keřové ekosystémy. Tyto pozemky nevhodné pro pastvu však hrají aktivní roli jako úložiště uhlíku pro jeho zachycování z atmosféry.

Z 2 miliard hektarů travních porostů, které v současnosti využívá dobytek, by bylo možné přibližně 0,7 miliardy hektarů přeměnit na ornou půdu pro pěstování plodin. Zbývajících 1,3 miliardy hektarů půdy není možné přeměnit kvůli několika omezujícím faktorům, jako je strmý terén, okrajová hloubka půdy nebo příliš krátký vegetační cyklus. Z tohoto důvodu je nejproduktivnějším způsobem využití těchto ploch produkce potravin pro lidi prostřednictvím chovu hospodářských zvířat, zejména přežvýkavců, jako je skot, buvoli, ovce a kozy.

Kromě pastvin je chov hospodářských zvířat závislý na orné půdě, kde se pěstují plodiny pro výrobu krmiv. Celková výměra orné půdy využívané pro krmení zvířat činí přibližně 0,55 miliardy hektarů, což odpovídá 40 % celosvětové výměry orné půdy pro pěstování plodin. Většina této půdy se využívá především k pěstování obilovin pro lidskou spotřebu. Skot může ke krmení využívat vedlejší produkty ze zpracování olejnin nebo zbytky ze sklizně obilovin.

Zvířata také spotřebují 20 % celosvětové biomasy (což je 6 miliard tun sušiny ročně). Ve skutečnosti je 86 % krmiva pro zvířata tvořeno především rostlinnými materiály bohatými na celulózu, které člověk nemůže přímo využít jako potravu, jako je tráva, seno, rostlinné zbytky a vedlejší produkty zpracování plodin.

Kromě toho jsou přežvýkavci díky svému složitému, specializovanému trávicímu systému skvělými zpracovateli: přeměňují pro člověka nestravitelné vláknité rostlinné materiály na živočišné bílkoviny vysoké nutriční kvality se všemi esenciálními aminokyselinami. Produkty, které by jinak nebyly využity, a proto by se likvidovaly jako odpad s dalším dopadem na životní prostředí, se v podstatě přeměňují na výživné maso, mléko a vejce.

Další informace o používání biomasy najdete v tomto videu: