08.11.2022

VÝZNAM ODPOVĚDNÉHO CHOVU ZVÍŘAT

Chov zdravých a odolných zvířat s lepšími životními podmínkami je v moderním chovu hospodářských zvířat prioritou. Zlepšením náchylnosti zvířat k určitým vlastnostem a zachováním genetické rozmanitosti je možné posílit celé populace zvířat, což přináší hmatatelné výhody pro zemědělce, spotřebitele i životní prostředí. Šlechtění zvířat je selektivní křížení domácích zvířat vybraných pro jejich žádoucí nebo preferované vlastnosti.

Robustnost, plodnost, dlouhověkost, odolnost vůči chorobám, dobré životní podmínky zvířat, lepší využití zdrojů krmiv, snížení emisí metanu a snížení dopadu na životní prostředí – to vše jsou žádoucí vlastnosti v programech chovu zvířat, které chovatelé vyvíjejí v závislosti na kontextu chovu. Chovatelé se rovněž zabývají zachováním, zlepšováním a propagací místních plemen.

Z tohoto důvodu může chov zvířat hrát důležitou roli při zlepšování genetiky zvířat, aby byla odolnější a produktivnější, což je nezbytné pro zajištění výživných, bezpečných a udržitelných potravin pro obyvatelstvo. V souvislosti se změnou klimatu a ztrátou biologické rozmanitosti je šlechtění zvířat cenným nástrojem, který snižuje dopady chovu zvířat a pomáhá zemědělcům stát se udržitelnějšími. Evropský chov zvířat je základním kamenem pro zlepšení a ve spolupráci s dalšími odvětvími se snaží o udržitelnou živočišnou výrobu. EFFAB, Evropské fórum chovatelů hospodářských zvířat, je součástí několika platforem a klíčových skupin, které společně usilují o pokrok.

Co však znamená zodpovědný chov zvířat? Znamená to najít udržitelný kompromis pro lidi, planetu a chovaná zvířata mezi vlastnostmi souvisejícími se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat, jejich dopady na životní prostředí a kvalitou a množstvím produkce potravin.

Například prasata a drůbež dnes potřebují jen polovinu krmiva, které bylo potřeba před 40 lety. Genetické zlepšení účinnosti vede také k lepší odolnosti a dlouhověkosti dojnic, lepšímu stavu nohou a pevnosti nohou u prasat i drůbeže a lepšímu zdraví střev. Genetika zvířat je klíčovou hnací silou udržitelnější produkce potravin. Zvyšuje kvalitu masa, mléka a vajec, snižuje potřebu antibiotik, snižuje emise a uhlíkovou stopu a udržuje genetickou rozmanitost.

Jako závazek k odpovědnému a vyváženému chovu přijali členové EFFAB Kodex EFABAR, Kodex správné praxe pro chov zvířat. Kodex je založen na šesti pilířích: zdraví a dobré životní podmínky zvířat, životní prostředí, kvalita produktů, genetická rozmanitost, lepší využívání zdrojů a bezpečnost potravin a veřejné zdraví, přičemž uznává ústřední roli udržitelnosti při zajišťování potravinové bezpečnosti. Kodex je revidován každé tři roky, přičemž jeho další verze bude předložena v roce 2023.

Zásadní význam má zapojení do dialogu, například rozšíření spolupráce s AGRI-AQUA Food R&I a zvýšení interakce mezi výzkumem a průmyslem.

EFFAB-FABRE TP se také snaží informovat o úloze šlechtění a genetiky zvířat prostřednictvím série webinářů, které mají zapojit členy, zúčastněné strany, úředníky EU a další aktéry v odvětví šlechtění a reprodukce zvířat. Cílem je diskutovat o udržitelnosti a dalších relevantních tématech v kontextu Zelené dohody EU, včetně výzkumu a inovací (VaI).