27.01.2022

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

27.01.22

STRATEGIE FARM TO FORK: JAK DOSÁHNOUT CÍLŮ?

Vzhledem k tomu, že za osm let uplyne lhůta pro přechod implementaci cílů Farm to Fork a v dohledu není žádné komplexní posouzení dopadů, musíme vytvořit politiky zaměřené na řešení, které budou vycházet z dostupných údajů a jejichž základem budou inovace.

Evropská zemědělsko-potravinářská produkce patří mezi světové zemědělsko-potravinářské sektory nejúčinněji využívající zdroje, současně je celosvětově nejudržitelnější. Evropský zemědělský sektor věří, že s inovacemi a další podporou v čele se SZP budou moci a budou zemědělci i nadále vyrábět ještě udržitelnějším způsobem. Jsme si vědomi očekávání, která mají společnost i tvůrci politik od systémů produkce potravin a věříme, že inovace jsou klíčem k udržitelnému přechodu nastíněnému ve strategii Farm to Fork. Inovace se však neobejdou bez nezbytné legislativní a finanční podpory. Zemědělsko-potravinářský sektor proto vyzývá evropské politiky, aby umožnili inovace jako hnací sílu svých cílů v oblasti Farm to Fork.

Tímto způsobem může přispět zemědělsko-potravinářský hodnotový řetězec:

AnimalhealthEurope

Odvětví zdraví zvířat je v současné době v čele technologické a digitální transformace. Průlomové objevy v oblasti biotechnologií, detekčních nástrojů a robotiky, genomického testování a pokročilých vakcín se mimo jiné stanou základními nástroji pro budoucnost chovu hospodářských zvířat i veterinární profese. Podporou přístupu k těmto inovacím a školením, jak je co nejlépe využívat, budou moci zemědělci mimo jiné optimalizovat zdraví a pohodu zvířat ve své péči, snížit dopady na životní prostředí, zajistit lepší sledovatelnost a podpořit odpovědné používání léčiv.

AVEC – Asociace zpracovatelů drůbeže a obchodu s drůbeží v zemích EU

Velká část emisí skleníkových plynů v odvětví drůbežího masa pochází ze zdrojů krmiv. Evropské odvětví drůbežího masa má ambici snížit svůj dopad na životní prostředí používáním udržitelnějších zdrojů krmiv (postupné ukončení používání krmiv spojených s odlesňováním) a dalším zvyšováním účinnosti odvětví (stravitelnost). Odvětví se rovněž snaží o větší cirkulaci svého dodavatelského řetězce (využíváním bioplynu, solárních panelů) a větší šetrnost ke klimatu (v oblasti dopravy, balení a využívání zdrojů).

CEMA

Evropský sektor zemědělských strojů podporuje zemědělce všech typů a velikostí farem, aby mohli co nejlépe využívat svou půdu a zároveň chránit životní prostředí a přinášet ekonomickou a sociální hodnotu. Investice do vyspělých zemědělských strojů, technologií precizního zemědělství a digitálních řešení pomohou našim zemědělcům udržet si konkurenceschopnost při přechodu k udržitelnějším zemědělským postupům a zajistí generační obnovu evropských zemědělských činností. Cílů evropské zelené dohody a strategie Farm to Fork nelze dosáhnout bez inteligentních technologií a digitální transformace. Vyzýváme evropské politiky, aby se zasadili o zavádění precizního zemědělství a inteligentních technologií prostřednictvím vyspělých zemědělských strojů a řešení.

CIBE

Posouzení dopadů a studie ukázaly, že cíle “Farm to Fork” mají významný dopad na zemědělskou produkci a obchod v EU i na zemědělce v EU. Proveditelnost dosažení těchto cílů bude záviset na podpoře poskytované inovativním postupům, technikám a produktům. Zejména současný a budoucí regulační rámec ochrany rostlin musí zabránit vzniku agrotechnických slepých uliček v důsledku vyřazení řešení ochrany rostlin z nabídky zemědělců dříve, než se objeví životaschopné alternativy. Je třeba poskytnout dostatek času na to, aby se životaschopné alternativy z inovací staly pro zemědělce skutečně dostupnými (a použitelnými). Politický/regulační rámec by navíc neměl bránit inovacím, ale naopak je podporovat, zejména pokud jde o nové techniky šlechtění rostlin a jejich výsledky. V neposlední řadě by měl být politický/regulační rámec schopen zohlednit rozsah, v jakém zemědělci v EU již používají správné zemědělské postupy, včetně IPM.

CLITRAVI

Evropské odvětví zpracování masa je přesvědčeno, že rychlý přechod k udržitelnějším potravinovým systémům by měl být proveden komplexně, spravedlivě a koordinovaně, s přihlédnutím k tomu, že každé odvětví je součástí řešení a řešení by se měla hledat v rámci každého odvětví. Neexistují udržitelná a neudržitelná odvětví, ale více a méně udržitelné obchodní postupy. Debata je nyní založena na rozdělujícím přístupu, který by mohl ohrozit cíl udržitelnějších potravinových systémů. Vyzýváme k méně rozdělujícímu přístupu při provádění strategie Farm to Fork, k odstranění regulačních překážek, které mohou omezovat inovace, a k harmonizovaným řešením, která mohou podpořit rovné podmínky pro evropské hospodářské subjekty.

COCERAL

Nadcházející globální výzvy, kterým naše potravinové řetězce začínají čelit – od změny klimatu po převratné inovace – vyžadují komplexní regulaci, aby se mohly lépe přizpůsobit a případně prosperovat v nejistých časech. Bezpečná řešení na ochranu plodin uváděná na trh EU spolu s kvalifikovaným poradenstvím pro zemědělce a pěstitele pomáhají plnit cíle produktivity v rámci programu Farm to Fork, a tím zajišťují bezpečné a cenově dostupné potraviny pro obyvatele EU. Přesto, propojenost a rychlý vývoj našich potravinových systémů vyžadují bezkonkurenční a rychle se přizpůsobující regulační nástroje.
 COCERAL se domnívá, že normy zavedené na mezinárodní úrovni a neustálý dialog se třetími zeměmi by měly inspirovat opatření zaměřená na harmonizaci, snížení skrytých překážek při zachování vysokých bezpečnostních standardů pro spotřebitele a občany bez ohledu na to, kde žijí, a také na podpořit péči o životní prostředí. Pokroky, které vzkvétají v oblasti udržitelných alternativ a ekologického zemědělství – včetně věd o živé přírodě a biotechnologiích – by se měly v ideálním případě včas odrazit v regulačních rámcích. Inovace se navíc nezastaví na hranicích. Je velmi potřebné, aby se evropská politika inovací orientovala na celý svět a na budoucnost a zohledňovala bezpečnost, nezávadnost a udržitelnost potravin, jakož i interoperabilitu stávajících dodavatelských řetězců. V případě její absence budou jak obchodníci v EU, tak provozovatelé potravinářských podniků čelit skrytým překážkám a nákladným důsledkům. Za tímto účelem se domníváme, že širší regulační architektura EU musí mít rychlý přístup umožňující řešení a zaměřený na inovace, který bude mít místní význam, ale také globální dosah.

Copa-Cogeca

Společnost Copa-Cogeca souhlasí s hlavními cíli stanovenými ve strategii Farm to Fork, víme, že změny jsou nutné, a jsme i nadále odhodláni hrát svou roli na cestě k přechodu k udržitelnějšímu potravinovému systému. Evropští zemědělci, vlastníci lesů a jejich družstva již skutečně pracují tímto směrem. Nyní čekáme na konkrétní návrhy Komise, zejména pokud jde o slepá místa identifikovaná v probíhající diskusi, jako jsou dopady úniku uhlíku, evropská strategická autonomie nebo spotřebitelské ceny. Jde o nalezení nových způsobů, které Unii umožní přispět ke změně praktickým a realistickým způsobem. Příkladem mohou být nízkorizikové látky – nahrazení prostředků pro boj se škůdci a chorobami při úbytku syntetických molekul, ale i nové šlechtitelské/genomické techniky pro přirozené zvýšení odolnosti zemědělství prostřednictvím lepšího genetického materiálu; rozvoj dynamického trhu s živinami, a to s minerálními hnojivy a zejména organickými hnojivy; další kroky ve směrnici o nekalých obchodních praktikách pro vyváženější a transparentnější hodnotový řetězec; či konzistence politik v celé EU.

CropLife Europe

Potřebujeme regulační rámec, který podpoří inovace v zemědělství a pomůže realizovat evropskou ekologickou a digitální transformaci. Povolení EU umožňující včasný přístup k různým inovativním řešením ochrany plodin je nejdůležitější součástí schopnosti zemědělců zlepšit kvalitu, přístup na trh a obchodovatelnost čerstvých produktů.

EFFAB – Evropské fórum chovatelů hospodářských zvířat

Selektivním chovem zvířat dosahujeme lepšího využití krmiva zvířaty, snížení uhlíkové stopy a zlepšení zdraví a pohody zvířat při zachování genetických zdrojů – od konvenčního až po ekologické zemědělství. Potřebujeme však více podporovat výzkum a inovace a rozvíjet právní nástroje a pomůcky, abychom urychlili genetické zlepšování hospodářských zvířat a poskytli zemědělcům, chovatelům a naší společnosti další řešení zvyšující udržitelnost potravinových systémů EU.

ELO Evropská organizace vlastníků půdy

Pokud chceme vážně dosáhnout cílů F2F a zůstat konkurenceschopní v celosvětovém měřítku, je třeba zvážit inovace, jako jsou nové genomické techniky (NGT). Je třeba revidovat současný právní rámec EU týkající se GMO a podpořit výzkum v oblasti úpravy genů, aby se překlenula propast oproti ostatním významným producentským zemím. Stejně tak potřebujeme mít na trhu více bezpečných přípravků na ochranu plodin a hnojiv. Zemědělci je potřebují, aby mohli přejít na udržitelnější a životaschopnější potravinový systém. Umožnění přístupu malých a středních podniků na trh zajištěním jednoduššího registračního procesu může zemědělcům poskytnout nástroje, které potřebují k dosažení ambiciózních cílů, které si stanovili.

ePURE

Biorafinerie, které vyrábějí obnovitelný etanol, jsou funkčními a reálnými příklady biohospodářství v praxi. Z evropských surovin vypěstovaných zemědělci v EU se vyrábí několik důležitých produktů: nejen obnovitelné nízkouhlíkové palivo, ale také potraviny, krmivo pro zvířata s vysokým obsahem bílkovin bez GMO, nebo alkohol pro použití v dezinfekcích rukou. Strategie Farm to Fork by měla podporovat tento systém biorafinerií, posilovat ambice EU v oblasti klimatu, zlepšovat potravinovou bezpečnost a zajišťovat strategický dodavatelský řetězec.

Euroseeds

Potřebujeme regulační prostředí, které podporuje šlechtění rostlin a plní oba cíle: zajištění kvality pro zákazníky (reprodukční materiál splňuje jejich požadavky bez ohledu na systém produkce, konvenční/ekologický) a urychlení vývoje nových odrůd (pro které jsou zásadním prvkem nové genomické techniky).

FEFANA

Strategie Farm to Fork uznala klíčovou roli speciálních krmných přísad a zdůraznila potřebu usnadnit uvádění udržitelných a inovativních doplňkových látek na trh. Nadcházející modernizace pravidel EU pro krmné přísady je jedinečnou příležitostí k řešení nedostatků současného regulačního rámce, jako je zdlouhavý a nákladný postup povolování, zbytečná administrativní zátěž, regulační překážky pro uplatňování digitálních řešení a potřeba sladění s ostatními právními předpisy EU. Vyzýváme Evropskou komisi, aby spolupracovala se zúčastněnými stranami v krmivářském odvětví s cílem vypracovat návrh, který podpoří inovace a pokrok při dosahování cílů strategie Green Deal/Farm to Fork s pomocí doplňkových látek v krmivech.

FEFAC

Výroba krmiv pro zvířata určená k produkci potravin hraje klíčovou roli při určování udržitelnosti živočišných produktů. Samotná živočišná výroba hraje klíčovou roli při určování udržitelnosti celého potravinového systému. Předpokládané dopady strategie Farm to Fork na regulační rámec EU týkající se výroby potravin by měly vycházet z předpokladu, že různá hospodářská zvířata a různé systémy chovu hospodářských zvířat mají své silné stránky, neboť vynikají různou účinností z hlediska živin a zdrojů. Ve snaze dále posílit úlohu odvětví živočišné výroby v oběhovém hospodářství se svou schopností absorbovat zbytkovou biomasu z jiných (průmyslových) potravinářských a nepotravinářských odvětví, by EU měla mít na paměti, že úsilí o zvýšení udržitelnosti výroby energie s využitím pokročilých biopaliv může mít v budoucnu dopad na konkurenceschopný přístup krmivářského odvětví k tokům zbytkové biomasy.

Hnojiva pro Evropu

Vzhledem k tomu, že 50 % celosvětové produkce potravin je způsobeno používáním minerálních hnojiv, hraje evropský průmysl hnojiv zásadní roli při zajišťování odolného evropského zemědělství a poskytování cenově dostupných a výživných potravin občanům. Zvýšená efektivita využívání živin bude klíčová pro splnění ambiciózního evropského cíle snížit ztráty živin a zároveň zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování úrodnosti půdy. Tohoto cíle lze nejlépe dosáhnout zvýšením účinnosti využívání živin a vytvořením plánů hospodaření s živinami, jakož i vývojem a zaváděním přesných technik hnojení v zemědělských podnicích. Odvětví je odhodláno spolupracovat se zemědělci na rozvoji produktivního, odolného a udržitelného zemědělství EU.

ZEMĚDĚLSTVÍ A POKROK

Je zcela zřejmé, že bez inovativních technik by zemědělská komunita EU a její následní uživatelé nebyli schopni zajistit dostatek cenově dostupných vysoce kvalitních produktů pro občany EU a pro rostoucí světovou populaci – a v důsledku toho dosáhnout všech ambiciózních cílů stanovených ve strategii Farm to Fork. Inovativní techniky, jako jsou nové genomické techniky, jsou klíčem k uspokojení rostoucí poptávky společnosti po urychlení úsilí o další zvýšení udržitelnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Inovace však vyžadují čas a investice do výzkumu a vývoje, aby se překonaly technické překážky. Nejistota, která v současné době vzniká na úrovni EU, by mohla vést k tomu, že se nové genomové techniky nestanou hlavním proudem a trvalou součástí souboru zemědělských nástrojů. S tím souvisí i to, že dopady změny klimatu, stejně jako snaha jim čelit, se dotýkají všech jednotlivců a hospodářských odvětví, zejména však venkovských komunit a zemědělství. Zemědělství je jedním z hospodářských odvětví, která jsou nejvíce závislá na přírodních podmínkách, a proto je pro zemědělce obzvláště důležité úsilí, které je nutné vynaložit na přizpůsobení se měnícímu se prostředí.

UECBV

Evropská unie obchodníků s masem a dobytkem je spolehlivým aktérem udržitelnosti z ekonomického, ekologického a sociálního hlediska, a to:

– ve způsobu, jakým našich 50 sdružení a 20 000 podniků řeší welfare, obchod a snižování emisí.

– v našem podpůrném přístupu ke strategii Farm to Fork –
v konkrétní práci na vědecky podložené metodice pro navrhování řešení naší ekologické stopy a ve vývoji analýzy citlivosti založené na datech (bude brzy zveřejněna).

UECBV uplatňuje skutečný přístup oběhového hospodářství založený na obchodu. Usiluje o vyvážený biosystém, který zahrnuje živočišnou i rostlinnou výrobu, podporuje inovace a připravuje se na očekávaný přechod. Maso je výživná a kulturní potravina, kterou je možné vyrábět udržitelným způsobem a která splňuje očekávání spotřebitelů. UECBV se výrazně podílí na hledání inovativních řešení s využitím daných a rozvíjejících se nástrojů, jako je již podepsaný Kodex chování, a je schopno otevřít dveře průřezovým přístupům pro osvědčený odolný sektor. Agriculture and Progress – Evropská platforma pro udržitelnou zemědělskou výrobu
Agri-food Chain Coalition – společná iniciativa evropského zemědělsko-potravinářského řetězce
AnimalhealthEurope – Evropský průmysl živočišných léčiv
AVEC – Evropská asociace zpracovatelů drůbeže a obchodu s drůbeží
CEMA – Evropská asociace zemědělských strojů
CIBE – Mezinárodní konfederace evropských pěstitelů řepy
Clitravi – Styčné centrum pro masný průmysl v Evropské unii
COCERAL – Evropské sdružení pro obchod s obilovinami, olejninami, luštěninami, olivovým olejem, oleji a tuky, krmiv a agrosubvencí
Copa-Cogeca – Evropská zemědělská družstva
CropLife Europe-
Evropský průmysl zastupující udržitelná řešení ochrany rostlin
EFFAB – Evropské fórum chovatelů hospodářských zvířat
ELO – Evropská organizace vlastníků půdy
European Livestock Voice – Evropská platforma potravinového řetězce hospodářských zvířat
Euroseeds – Evropský sektor osiv
ePURE – Evropský průmysl obnovitelného etanolu
FEFAC – Evropská federace výrobců krmiv
FEFANA – Evropská asociace speciálních krmných složek a jejich směsí
Fertilizers Europe – Evropští výrobci hnojiv
UECBV – Evropská unie obchodníků s hospodářskými zvířaty a masem