16.12.2022

CO JE TO INTENZIVNÍ CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Intenzivní zemědělství” se ve veřejných debatách používá pro klasifikaci nebo popis určitých zemědělských postupů. Často se jím označují farmy s velkým počtem zvířat a postupy, které maximalizují produkci při minimalizaci výrobních nákladů. Často se mu také vyčítají dopady živočišné výroby na životní prostředí, ztráta biologické rozmanitosti a nedostatky v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Intenzifikace však není tak jednoznačná, pokud vezmeme v úvahu vědeckou diskusi. Než se tedy pustíme do rozhovorů o intenzifikaci chovu hospodářských zvířat, je nezbytné pochopit, co intenzifikace znamená.

Intenzifikace může zahrnovat mnoho aspektů: intenzivní využívání půdy, intenzivní využívání chemických vstupů nebo zemědělských strojů, intenzivní využívání pracovních sil, intenzivní využívání technologií, využívání krmiv a vodních zdrojů atd. Tyto faktory mají různý dopad na životní prostředí, biologickou rozmanitost a sociální rámec. Pokročilými příklady intenzivních zemědělských systémů jsou hydroponické systémy nebo městské zemědělství, které jsou v obecných médiích často považovány za pozitivní postupy. Na opačném konci stojí tradiční zemědělský systém, který rovněž pracuje s pojmy jako “udržitelná nebo ekologická intenzifikace” s vysokou ekologickou intenzitou, jejímž cílem je efektivní využívání přírodních procesů a ekosystémových služeb.

Přednosti a problémy různých zemědělských postupů, včetně těch, které jsou klasifikovány jako intenzivní, jsou velmi složité a v případě Evropy rozmanitější. Podívejme se na základy toho, co lze klasifikovat jako “intenzifikaci”. Tím by mohlo být zvýšení intenzity vstupů do zemědělství, včetně používání hnojiv, pesticidů a nakupovaných krmiv. Můžeme v Evropě pozorovat jasný trend intenzifikace chovu hospodářských zvířat?

Eurostat, evropská veřejná agentura pro statistiku, vypracovala metodiku, která by mohla poskytnout první odpovědi na tuto otázku. Intenzita vstupů do zemědělských podniků byla použita jako ukazatel intenzifikace zemědělství a byla definována jako úroveň vstupů používaných zemědělským podnikem na jednotku produkce (obecně půdy).

V EU27 podle posledních aktualizovaných údajů z června 2022 činil v roce 2020 podíl zemědělské plochy obhospodařované zemědělskými podniky s vysokou intenzitou vstupů 37,5 % celkové výměry zemědělské půdy, zatímco výměra zemědělské půdy obhospodařované zemědělskými podniky s nízkou intenzitou vstupů na hektar činí 25,3 %. Podíl zemědělské plochy obhospodařované zemědělskými podniky se střední intenzitou vstupů na hektar činil 37,2 % z celkové VVP.

Intenzivní chov hospodářských zvířat v EU se liší od chovu v mnoha jiných částech světa. Především nemusí nutně negativně ovlivňovat životní podmínky zvířat nebo životní prostředí. Naopak, intenzivní postupy často zahrnují lepší péči o zvířata a vyšší efektivitu využívání zdrojů.