09.09.2019

MŮŽEME SNÍŽIT EMISE Z CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT?

Jedním z jednoduchých způsobů, jak snížit emise – na který se ve veřejných debatách často zapomíná – je jednoduše omezit a snížit plýtvání potravinami. Podle FAO se 40-50 % ovoce a zeleniny vyhodí hned u zdroje, zatímco u masa a mléčných výrobků FAO odhaduje ztráty na 20 %. Plýtvání potravinami se podílí na celosvětových emisích 8 %. V průmyslových zemích dochází u více než 40 % všech ztrát potravin v maloobchodě a u spotřebitelů, takže podpora menšího plýtvání potravinami může rovněž přispět k dalšímu snížení emisí.

Intenzita emisí metanu a potenciál pro zmírnění všech souvisejících emisí se v jednotlivých regionech a také v jednotlivých výrobních systémech značně liší. FAO odhaduje, že velké rozdíly v intenzitě emisí u produktů z přežvýkavců jsou způsobeny různými agroekologickými podmínkami, zemědělskými postupy a řízením dodavatelského řetězce.

Řešení pro snížení emisí existují i v rámci zemědělského podniku a zemědělci již v posledních dvou desetiletích přijali řadu opatření. Nová zpráva FAO odhaduje, že částečné snížení rozdílů v intenzitě emisí v rámci stávajících výrobních systémů prostřednictvím lepšího řízení by mohlo snížit emise přibližně o 30 %.

Mezi zjištěnými příležitostmi ke snížení emisí je třeba provést další výzkum, aby bylo možné plně změřit dopad na produktivitu a nákladovou efektivitu. Tyto příležitosti lze rozdělit do následujících širokých oblastí:

  • Krmiva a výživa: Fáze získávání a výroby krmiv představuje největší podíl emisí spojených s chovem prasat, drůbeže a ryb. Bylo vynaloženo značné úsilí na vytvoření metodiky (PEFCR Feed for Food-Producing Animals) a databáze (Global Feed LCA Institute), které výrobcům krmiv umožní zohlednit snížení ekologické stopy v procesu přípravy krmiv na základě požadavku partnerů v navazujícím řetězci. V průběhu let přinesly inovace ve vědě o výživě zvířat řešení v oblasti krmných doplňkových látek, jako jsou aminokyseliny, enzymy a probiotika, která umožnila efektivnější využití dostupných krmných surovin, snížení dopadů na emise skleníkových plynů, acidifikaci a eutrofizaci. Například fytáza (nejrozšířenější krmný enzym na světě) umožnila zvýšit stravitelnost dostupného fosforu v krmných surovinách pro zvířata, což vedlo ke snížení potřeby příjmu krmiva. Pozitivní vliv krmných doplňkových látek na snížení ekologické stopy chovu zvířat byl prokázán také prostřednictvím analýzy životního cyklu ve zvláštním projektu nazvaném Specialty Feed Ingredients Sustainability Project (SFIS).2.
     Konkrétně u skotu lze zlepšení kvality krmiva dosáhnout lepším obhospodařováním travních porostů, lepšími druhy pastvin, krmnou směsí a větším využíváním místně dostupných doplňků. Přizpůsobení produkce přežvýkavců základním zdrojům pastvy, vyvážení krmných dávek, odpovídající příprava a uchovávání krmiva zlepší příjem živin, produktivitu a plodnost přežvýkavců.[1]. Mnoho výzkumného úsilí je věnováno snižování střevních emisí přežvýkavců, například úpravou složení krmiv, přizpůsobením druhu používaných krmných surovin a zařazováním krmných doplňkových látek.
  • Zdraví a chov zvířat: Zvýšení biologické účinnosti přežvýkavců zlepšením reprodukčních ukazatelů a prodloužením reprodukčního života zvířat je klíčem ke snížení emisí metanu, ale může být omezeno nemocemi, zejména endemickými nemocemi omezujícími produkci. Nemoci omezující produkci mají řadu negativních důsledků, včetně: úhynu nebo vyřazení dříve zdravých zvířat, snížení přírůstku živé hmotnosti, snížení dojivosti a kvality mléka, snížení plodnosti, potratů a/nebo zvýšení množství odpadu v systému. Snížení výskytu endemických onemocnění tedy obecně povede ke zdravějším zvířatům, která jsou produktivnější.2.
  • Pokročilé monitorovací techniky: Příležitosti v oblasti technologií a internetu věcí, velkých dat, blokového řetězce, bezpilotních letounů a dálkového průzkumu pro volně se pohybující hospodářská zvířata mohou nabídnout možnosti zcela nových způsobů monitorování emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování s nebývalou úrovní podrobnosti a možná i s menší nejistotou a větší přesností. Umělá inteligence a rostoucí výpočetní výkon mohou budoucím systémům umožnit zpracovávat obrovské množství dat a poskytovat přehledy, trendové linie a členění podle potřeby. Tento vývoj může otevřít možnosti pro monitorování a optimalizaci na úrovni zvířat. Zavedení bude samozřejmě vyžadovat odpovídající financování a jasný přínos z hlediska investic.
  • Chov zvířat: Moderní programy chovu zvířat dokáží zodpovědně a vyváženě kombinovat mnoho různých cílů. Jedním z nich je snížení emisí z přežvýkavců a monogastrických druhů hospodářských zvířat. Toho lze dosáhnout přímo i nepřímo. Emise metanu můžeme snížit výběrem zvířat, která produkují méně CH4 a žijí déle. Můžeme také provádět selekci pro lepší využití krmiva, ať už je jeho zdroj jakýkoli, abychom snížili vylučování amoniaku u přežvýkavců a monogastrů. Znaky dlouhověkosti, které souvisejí s dobrými životními podmínkami zvířat, jako je vitalita a vysoká míra přežití zvířat a jejich potomků, pomáhají snižovat emise a uhlíkovou stopu živočišné výroby. Znaky spojené se zdravím zvířat; jako odolnost vůči chorobám zvířat a robustnost, vedou ke snížení emisí z chovu hospodářských zvířat.
  • http://www.fao.org/in-action/enteric-methane/background/reducing-emission-intensity/en/ ⇧
  • http://www.fao.org/in-action/enteric-methane/win-win-opportunities/en/ ⇧